Bro. BAUER, Leo (Leo Xavier) FMS
李保華修士 (黎耀)

 
Photo:
F.M.S.

* 1918  3  6 日在德國出生
* 1934
 2  11 日在德國入會
* 1935
 8  15 日在意大利宣發初願
* 1940
 12  8 日在中國宣發終身願
* 1953-1975
年在香港服務
* 2004
 8  24 日在德國逝世
 
 
# 按照聖母小昆仲會提供資料為準