Bro. REGUL, Otto Pierre FMS
雷國鳴修士

* 1908 年 3 月 31 日在德國 (Germany) 出生
* 1925 年 2 月 15 日在德國入會
* 1926 年 9 月 8 日在意大利 (Italy) 聖毛里齊奧 (
San Maurizio)宣發初願
* 1931 年 9 月 8 日在中國宣發終身願

* 1952-1960 年在香港服務
* 1960
5 18 日在香港逝世


# 按照聖母小昆仲會提供資料為準


聖母小昆仲會
雷國鳴修士逝世

聖 母 小 昆 仲 會 會 士 雷 國 鳴 修 士 , 於 一 九 六 0 年 五 月 十 八 日 上 午 十 時 半 , 因 心 臟 病 發 , 病 逝 於 九 龍 聖 德 肋 撒 醫 院 。

翌 日 晨 九 時 , 假 深 水 埗 聖 五 傷 方 濟 各 堂 舉 行 大 禮 追 思 彌 撒 , 下 午 五 時 出 殯 , 安 葬 於 九 龍 長 沙 灣 聖 辣 法 厄 爾 墳 場 。 前 往 送 殯 者 除 該 會 會 士 外 , 有 聖 芳 濟 英 文 書 院 等 校 員 生 , 神 職 界 暨 友 好 等 頗 眾 。

按 雷 修 士 曾 於 上 海 聖 芳 濟 英 文 書 院 任 教 廿 五 年 之 久 。 有 弟 二 人 , 均 為 該 會 會 士 , 亦 先 後 來 華 在 該 書 院 服 務 。 迨 大 陸 陷 共 , 一 赴 紐 西 蘭 , 一 返 德 國 , 惟 雷 修 士 則 獨 留 我 國 。 渠 到 港 後 , 先 在 培 新 英 文 書 院 任 教 四 年 , 至 該 會 創 辦 聖 芳 濟 英 文 書 院 , 遂 轉 任 該 書 院 Form 5A 班 主 任 四 年 , 月 前 心 臟 病 復 發 , 送 往 九 龍 聖 德 肋 撒 醫 院 留 醫 , 因 病 勢 過 重 延 至 十 八 日 與 世 長 辭 , 望 教 友 為 彼 煉 靈 祈 求 , 俾 早 息 安 所
1960 年 5 月 27 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.