Bro. DRAYSON, Valentine FMS
華倫丁修士

 
Photo:
F.M.S.

* 1908  2  28 日在福州出生
* 1924
 2  28 日在意大利入會
* 1925
 9  8 日在意大利宣發初願
* 1930
 9  8 日在錫蘭宣發終身願
* 1966-1975
年在香港服務
* 1989
 4  16 日在斯里蘭卡 Negombo 逝世
 
 
# 按照聖母小昆仲會提供資料為準