Bro. BORREL, William (Marie Octave) FMS
包威廉修士 (包萬華)

 
Photo:
F.M.S.

* 1916  1  9 日在希臘出生
* 1932
 9  8 日在希臘雅典入會
* 1933
 9  8 日在希臘雅典宣發初願
* 1938
 9  8 日在中國宣發終身願
* 1960-1971
年在香港服務
* 2007
 7  18 日在澳洲墨爾本逝世
 
 
# 按照聖母小昆仲會提供資料為準