Sr. MARCHIONI, Amabile FDCC
 


Photo: FDCC

* 1867  8  26 日在意大利 Bargi Pistoia 出生
* 1894
 12  10 日在意大利帕維亞 (Pavia) 入會
* 1896
 9  19 日發願
* 1896
 10  26 日抵港
* 1948
 5  28 日在香港逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準