Sr. COMPAGNOTTI, Claudia FDCC
 


Photo: FDCC

* 1838  8  7 日在意大利帕維亞 (Pavia) 出生
* 1858
 12  3 日在意大利威尼斯 (Venice) 入會
* 1861
 7  25 日在香港發願
* 1860
 4  12 日抵港
* 1900
 1  30 日在香港逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準