Sr. BARRY, Dominique de Marie SPC
 


Photo: SPC

* 1915  6  26 日在愛爾蘭出生
* 1934
 3  18 日在法國入會
* 1936
 2  2 日在法國發願
* 1937 - 1939 及
1946 - 1953 年在香港服務
* 1994
 10  13 日在愛爾蘭逝世

# 按照爾德聖保祿女修會提供資料為準