Sr. ASTI, Maria FDCC
夏瑪利修女


Photo: FDCC

* 1918  9 月 22 日在意大利米蘭 (Milan) 出生
* 1938 
3 月 18 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 入會
* 1939 
 1 27 抵港
* 1941  3 月 19在香港發願
* 2010 
6 月 5 日在維梅爾卡泰逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準