Sr. NORRIS, Marilyn (M. Deirdre) MM
羅瑪麗修女


Photo: MM

* 1933  9  15 日在美國夏威夷出生
* 1958
 12  30 日在美國入會
* 1967
 8  22 日在香港發願
* 1964 - 1974
年在香港服務
* 2006
 2  24 日在肯尼亞逝世
 
 
# 按照瑪利諾女修會提供資料為準