Sr. TORRI, Margherita FDCC
 


Photo: FDCC

* 1896  8  8 日在意大利米蘭 (Milan) 出生
* 1923
 3  18 日在意大利帕維亞 (Pavia) 入會
* 1925
 9  15 日在帕維亞發願
* 1925
 12  24 日抵港
* 1978
 9  19 日在澳洲奧克斯利 (Oxely) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準