Sr. CONCEICAO, Orsola FDCC
 


暫缺相片

* 1894  1  13 日在澳門出生
* 1920
 7  23 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 入會
* 1923
 3  31 日在意大利韋洛拿 (Verona) 發願
* 1946
 5  2 日抵港
* 1970
 4  29 日在意大利羅馬 (Rome) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準