Sr. BONIFACIO, Romana FDCC
 


暫缺相片

* 1874  11  7 日在意大利米蘭 (Milan) Bulocao 出生
* 1900
 6  3 日在澳門入會
* 1903
 5  8 日在澳門發願
* 1910
 12  28 日抵港
* 1952
 1  24 日在香港逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準