Immaculate Heart of Mary Chapel
(Catholic Centre)

聖母無玷之心小堂

(公教進行社)

香港干諾道中十五至十八號
大昌大廈四樓

 


1945
年建立,設於干諾道中
皇帝行,名為聖母聖心堂;

1954-1958年易名為聖母無玷之心小堂,仍設於皇帝行;

1959年起遷往干諾道中大昌大廈四樓,屬總堂區。