Immaculate Heart of Mary Chapel
聖母無玷之心小堂

新界白沙澳村

1880年建立;

1954年名為聖神小堂,由新界赤徑聖家小堂司鐸管理,屬大浪堂區;

1956年易名為聖母聖心小堂,由新界赤徑聖家小堂司鐸管理;

1960年再度易名為聖母無玷之心小堂,由大埔墟天主堂司鐸管理;

1980-1998年屬大埔聖母無玷之心堂區。