Immaculate Conception Chapel
聖母無原罪小堂

新界大浪村

1867年建立;

1953年名為大浪村,屬大浪堂區;

1954年易名為聖母無原罪小堂,由新界赤徑聖家小堂司鐸管理;

1960年由新界西貢堂神父管理;

1962年由大埔墟天主堂管理;

1980年屬大埔聖母無玷之心堂區。