Rev. BACCHIN, Angelo PIME
靳宣仁神父

* Birth in Corbonera, Treviso (特雷維索), Italy (意大利): [26 January 1906]
* Enter Novitiate: [18 October 1923]
* Ordination: [24 September 1932]
* From China transferred to Hong Kong: [14 February 1954]
* Death in Hong Kong: [12 February 1963]


* Mission House, Caine Road: [1955] - [1956]
* Holy Family Chapel, Diamond Hill: Vice Cooperator [1957] - [1959]
* Mission House, Caine Road: [1960] - [1963]

# Information according to PIME Webpage


 


 

Death of Father Angelo Bacchin, P.I.M.E.
R.I.P.

Father Angelo Bacchin, P.I.M.E, died on Tuesday, 12 February 1963, at Canossa Hospital, Hong Kong, after a long illness, aged 57.

Father Bacchin was born at Treviso, Italy, in 1906. He joined the Pontifical Foreign Mission Institute at the age of 17. In 1933 he was sent to the diocese of Nanyang, Honan, and he worked there for the next 14 years. In 1947, Communist pressure forced him to move to Hankow, where for several years he carried on his apostolic work with surprising little opposition till 1953. In the September of that year members of the ‘Independent Church’ attacked him bitterly for having strengthened Catholics in their faith, thus preventing them from becoming ‘Independents.’ He was beaten, kicked, and spat upon several times by organized mobs and was once beaten by the Communist police.

He was expelled from Communist China early in 1954 and arrived in Hong Kong on 14 February. After a short rest in Italy, he volunteered for work in Hong Kong, where he served first in Holy Family Parish, Diamond Hill Resettlement Area and later in the Cathedral Parish.

For several months before his death he was a patient in Canossa Hospital.

Solemn Requiem Mass for the repose of his soul was celebrated at St. Margaret’s Church, Happy Valley, at 10am on Thursday, 14 February, the ninth anniversary of his expulsion from China. The absolution was pronounced by His Lordship the Bishop.
15
February 1963

 

宗座外方傳教會會士
靳宣仁神父逝世

香 港 教 區 靳 宣 仁 神 父 於 一 九 六 三 年 二 月 十 二 日 下 午 六 時 病 故 於 半 山 嘉 諾 撒 醫 院 , 享 年 五 十 六 歲 。 十 四 日 上 午 十 時 教 區 當 局 在 跑 馬 地 聖 瑪 加 利 大 堂 舉 行 追 思 彌 撒 , 由 明 鑑 理 副 主 教 主 祭 , 白 英 奇 主 教 主 持 追 思 儀 式 , 遺 體 安 葬 於 跑 馬 地 天 主 教 墳 場 。

靳 宣 仁 神 父 生 於 義 大 利 , 早 年 加 入 宗 座 米 蘭 外 方 傳 教 會 , 一 九 三 二 年 晉 鐸 , 翌 年 奉 派 河 南 傳 教 。 大 陸 陷 共 , 神 父 留 守 崗 位 , 直 至 一 九 五 四 年 被 逐 離 華 。 一 九 五 六 年 來 港 工 作 , 先 後 服 務 於 鑽 石 山 及 總 堂 , 視 教 友 如 子 女 , 備 受 愛 戴 。 一 九 五 九 年 靳 神 父 曾 因 癌 病 接 受 手 術 , 客 秋 舊 病 復 發 , 卒 告 不 治 。 噩 耗 傳 來 , 信 眾 友 好 咸 哀 悼 不 已 。
1963 年 2 月 15 日

 

靳宣仁神父去世後
張耀先

上 月 十 二 日 下 午 六 時 靳 宣 仁 神 父 在 嘉 諾 撒 醫 院 病 逝 了 , 十 四 日 在 聖 瑪 加 利 大 堂 舉 行 追 思 儀 式 , 明 副 主 教 主 持 亡 者 彌 撒 , 白 主 教 親 作 安 所 , 後 進 行 安 葬 , 前 來 參 禮 憑 弔 的 神 職 界 與 信 友 甚 眾 。

靳 神 父 此 世 的 生 命 從 此 結 束 , 去 領 受 永 遠 的 賞 報 了 。 為 我 們 作 教 友 的 , 死 亡 不 是 毀 滅 , 而 是 新 生 命 的 開 始 , 並 且 是 一 個 更 好 的 生 命 、 快 樂 的 生 命 , 所 以 古 來 聖 教 會 稱 致 命 聖 人 死 亡 的 日 子 為 生 日 , 聖 教 會 慶 祝 聖 人 們 的 瞻 禮 差 不 多 全 在 他 們 死 的 日 子 。

但 在 人 情 方 面 實 不 禁 有 些 惋 惜 , 靳 神 父 年 方 五 十 餘 歲 , 如 身 體 健 康 或 許 還 能 為 主 工 作 二 三 十 年 , 豈 不 更 好 嗎 ? 但 這 是 天 主 的 聖 意 , 我 們 也 只 有 順 服 了 。

靳 神 父 的 生 活 是 一 位 齊 全 神 父 的 生 活 , 同 他 接 觸 的 人 都 有 此 感 : 不 愛 財 , 不 圖 名 , 不 苟 且 , 熱 心 出 眾 , 待 人 和 善 , 是 以 博 得 眾 信 友 的 愛 慕 和 敬 重 。 他 的 一 生 只 作 神 父 應 作 的 事 , 不 顧 俗 務 , 正 如 聖 保 祿 宗 徒 所 說 : 「司 祭 是 由 眾 人 中 所 選 拔 , 被 委 任 為 代 表 眾 人 作 有 關 天 主 方 面 的 事 。」 (希˙五 ,一) 他 一 生 只 講 基 督 , 給 人 介 紹 的 是 基 督 。

神 父 既 然 是 代 表 眾 人 作 有 關 天 主 方 面 的 事 , 就 該 作 為 人 與 天 主 間 的 中 保 , 故 此 對 於 人 生 的 一 切 都 應 有 親 切 的 體 貼 , 靳 神 父 在 此 點 亦 作 到 十 全 的 地 埗 , 他 到 了 中 國 便 一 切 倣 傚 中 國 人 的 生 活 習 慣 , 神 父 講 得 一 口 流 利 的 國 語 , 閱 讀 了 不 少 中 國 書 籍 , 談 起 話 來 和 藹 而 生 動 , 令 人 聽 之 不 倦 。 傳 教 的 時 候 特 別 「偏 愛」 貧 窮 的 和 患 病 的 人 , 神 父 有 一 顆 很 敏 感 的 心 , 很 同 情 人 , 下 面 兩 件 小 軼 事 可 資 證 明 。

一 九 四 五 年 秋 , 他 任 南 陽 教 區 方 城 縣 本 堂 司 鐸 , 當 我 們 一 群 修 生 和 三 四 位 神 父 前 往 開 封 道 經 方 城 , 途 中 因 汽 車 發 生 事 故 , 不 能 前 行 , 我 們 便 作 了 他 的 不 速 之 客 ,   十 來 個 人 在 他 那 裡 吃 住 十 幾 天 。 這 為 一 個 小 堂 區 是 受 不 了 的 , 連 我 們 自 己 也 發 愁 了 , 他 含 笑 對 我 們 說 : 「不 要 發 愁 , 天 主 每 天 養 活 那 麼 多 飛 鳥 , 能 不 養 活 我 們 嗎 ?」 這 話 至 今 我 牢 記 不 忘 。

本 年 在 醫 院 病 重 垂 危 之 際 , 還 給 侍 候 的 人 預 備 利 市 包 , 並 且 準 備 及 早 發 送 , 因 為 怕 死 亡 及 早 來 臨 , 不 能 等 到 過 舊 曆 年 的 時 候 。

現 在 靳 神 父 的 肉 身 被 埋 在 墳 地 , 但 他 的 靈 魂 早 已 投 入 天 主 的 懷 抱 , 他 在 天 堂 上 不 但 不 與 我 們 疏 遠 , 而 且 更 與 我 們 接 近 , 因 為 他 不 帶 有 肉 身 的 桎 梏 了 , 只 要 我 們 用 信 德 去 思 念 他 , 便 會 覺 得 靳 神 父 還 在 我 們 中 間 生 存 。 ── 息 止 安 所 。
一 九 六 三 年 二 月 二 十 二 日

1963 年 3 月 1 日From Milan to Hong Kong 150 Years of Mission, by Gianni Criveller, Vox Amica Press, 2008.
從米蘭到香港150年傳教使命, 柯毅霖著,
良友之聲出版社, 2008.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.


BACCHIN Angelo.pdf