Rev. LIU, Cho-Wan Antonius
廖藻雲神父

* Birth in Shunde (順德), Guangdong (廣東): [29 July 1866]
* Ordination in Hong Kong: [1 November 1894]
* Death in Guangzhou (廣州): [3 March 1922]

* San Bue (汕尾), Haifung (海豐) District: Assistant [1894] - [1910]
* St. Anthony
s Church, West Point: Assistant [1912]
* Rosary Church, Chatham Road: Assistant [1913] - [1915]
* In Charge of the Chinese Congregation of St. Anthony
s Church: [1917] - [1922]


廖藻雲
(LIU, Cho-Wan Antonius  1866-1922)
一 八 六 六 年 在 廣 東 順 德 出 生 , 一 八 七 六 年 加 入 香 港 傳 教 區 修 院 , 一 八 九 四 年 十 一 月 一 日 晉 鐸 。 隨 後 在 海 豐 傳 教 。 一 九 一 0 年 , 奉 命 調 回 香 港 , 先 後 在 尖 沙 咀 玫 瑰 堂 、 聖 類 斯 工 藝 院 服 務 。 一 九 一 九 年 十 一 月 獲 宗 座 頒 授 「宗 座 傳 教 士」 榮 銜 。 據 《百 年 的 故 事》 ( The Story of A Hundred Years, HK Catholic Truth Society, 1958) 一 書 所 載 : 「由 於 他 學 識 淵 博 , 因 而 獲 得 所 有 華 人 敬 重 。 他 是 著 名 的 中 國 學 者 , 也 是 傳 教 區 的 官 方 翻 譯 員 。 他 精 通 英 語 和 葡 語 , 這 一 點 更 證 明 他 在 語 文 方 面 的 技 巧 。 人 們 也 接 納 他 作 為 中 國 風 俗 習 慣 的 權 威 , 經 常 徵 詢 他 的 意 見 , 甚 至 當 家 中 發 生 爭 執 , 也 找 他 排 難 解 紛 。 由 於 他 的 學 識 豐 富 , 處 事 公 正 , 他 的 決 定 常 被 視 為 最 後 的 決 定 。」 於 一 九 二 二 年 三 月 三 日 逝 世 。
神思 第 47 期 2000 年 11 月

 

一 九 一 0 年 廖 神 父 藻 雲 奉 命 調 港 。 神 父 聖 名 安 多 尼 , 廣 東 順 德 縣 人 , 生 於 一 八 六 六 年 七 月 廿 九 日 , 年 十 歲 入 香 港 修 院 讀 書 , 廿 七 歲 晉 鐸 , 奉 命 來 邑 傳 教 。 至 是 凡 十 五 年 , 乃 奉 命 回 香 港 攝 理 教 務 。 神 父 為 人 慎 重 寬 厚 , 忍 耐 聽 命 , 性 聰 敏 , 博 愛 能 文 , 富 有 應 付 才 幹 , 維 持 教 務 , 勤 勞 撫 恤 , 無 微 不 至 。 是 年 調 任 香 港 , 尤 努 力 教 務 工 作 , 在 港 患 病 , 於 一 九 二 二 年 九 月 間 , 勉 順 親 友 之 勸 , 回 家 調 養 , 詎 病 勢 日 重 , 醫 藥 罔 效 , 遂 於 一 九 二 二 年 三 月 三 日 在 廣 州 安 逝 , 享 年 五 十 六 歲 。

讚 曰 : 『彼 何 人 斯 ? 才 德 兼 備 。 慧 質 天 成 , 文 雅 名 世 。 紅 塵 早 脫 , 潔 身 勵 志 。 既 奉 鐸 品 , 心 用 世 濟 。 奉 命 來 邑 , 烽 烟 不 避 。 十 五 週 春 , 勤 勞 備 至 。 煖 我 心 寒 , 迪 我 心 履 。 一 旦 返 港 , 遠 近 流 涕 。 羊 城 長 住 , 一 九 二 二 。 珠 滄 海 墜 , 照 乘 無 期 。 玉 昆 崗 埋 , 凌 烟 空 繫 。 高 山 峨 兮 , 河 水 泱 矣 。 在 天 之 靈 , 願 為 重 庇 。』
海豐天主教七十五年大事記


海豐天主教七十五年大事記, 劉蘊遜整理, 香港天主教社會傳播處, 1991.
香港傳教歷史之旅──旅途上的古人, 夏其龍著, 天主教香港教區福傳年跟進小組, 2006.
The History of Evangelization in Hong Kong - The Forerunners of Our Missionary Journey, by Louis Keloon Ha, Follow up Group on Year of
     Evangelization, 2007.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.