Rev. PAGE, Daniele PIME
巴達義神父

* Birth in Saint Vincent (聖文森), Aosta (奧斯塔), Italy (意大利): [23 August 1882]
* Enter Novitiate: [4 January 1908]
* Ordination: [21 May 1910]
* Departure from Italy to Hong Kong: [26 September 1910]
* Death in Hong Kong: [25 July 1959]


* Nam Tau (南頭), Po On (寶安) District: [1910] - [1912]
* St. Francis Church, Wanchai: Rector [1913]
* Seminary, Glenealy: Vice Director & Teacher [1914] - [1922]
* Director & Professor of the Seminary: [1923] - [1927]
* Shaukiwan, Saiwanho: Rector [1915] - [1923]
* Chaplain to the Civil Hospital & Victoria Gaol: [1917] - [1927]
* In Charge of the English Congregation of the Cathedral: [1927]
* Rector of St. Margaret Mary
s Church, Happy Valley: [1929] -[1937]
* Rosary Church, Chatham Road: [1938] - [1939]
* Chaplain to La Salle College, Kowloon Tong: [1940] - [1941]
* Rector of Holy Cross Church, Shaukiwan: [1947] - [1953]
* Cathedral: [1954] - [1959]

# Information according to PIME Webpage


年逾古稀之
巴達義神父逝世

本 教 區 年 事 最 長 之 巴 達 義 神 父 。 於 一 九 五 九 年 七 月 廿 五 日 午 後 一 時 , 病 逝 於 灣 仔 聖 方 濟 各 醫 院 , 享 壽 七 十 七 歲 。 噩 耗 傳 出 後 , 本 教 區 神 職 界 與 信 眾 , 莫 不 哀 悼 萬 分 。

巴 神 父 洗 名 達 尼 爾 , 一 八 八 二 年 生 於 意 國 奧 斯 德 地 方 。 自 幼 矢 志 修 道 , 一 九 一 0 年 晉 鐸 , 同 年 即 奉 派 來 港 。 初 在 寶 安 傳 教 , 閱 一 年 調 至 本 港 任 教 區 修 院 副 院 長 之 職 。 一 九 二 0 年 升 任 正 院 長 , 兼 代 理 灣 仔 聖 方 濟 各 堂 (即 現 今 聖 母 聖 衣 堂 前 身) 主 任 。 一 九 二 二 年 調 任 筲 箕 灣 聖 十 字 架 堂 本 堂 , 旋 更 任 聖 瑪 加 利 大 堂 主 任 司 鐸 。 一 九 四 七 年 重 回 聖 十 字 架 堂 直 至 一 九 五 三 年 退 休 時 為 止 。 在 總 堂 休 養 時 , 雖 年 逾 古 稀 , 健 康 尚 稱 良 好 。 惟 過 去 十 月 間 , 因 體 力 不 支 , 不 離 床 褥 , 移 居 於 聖 方 濟 各 醫 院 , 安 待 主 命 。 于 本 月 廿 五 日 早 晨 , 病 勢 轉 劇 , 乃 妥 領 聖 教 最 後 聖 事 , 然 後 安 睡 於 主 懷 。 廿 七 日 上 午 九 時 在 聖 瑪 加 利 大 堂 舉 行 安 所 大 禮 彌 撒 , 由 石 抱 璞 副 主 教 任 正 祭 , 五 六 品 輔 祭 由 馮 德 堯 及 曾 子 光 二 位 神 父 分 任 。 據 云 三 位 神 父 乃 巴 神 父 之 門 生 。 彌 撒 後 即 行 出 殯 , 安 葬 於 跑 馬 地 天 主 教 墳 場 。 參 與 彌 撒 及 殯 葬 禮 者 , 有 本 教 區 各 堂 區 司 鐸 , 各 會 院 神 父 , 各 修 會 修 女 暨 教 友 等 , 為 數 極 眾 , 可 謂 極 哀 榮 之 至 。
1959 年 7 月 31 日


From Milan to Hong Kong 150 Years of Mission, by Gianni Criveller, Vox Amica Press, 2008.
從米蘭到香港150年傳教使命, 柯毅霖著, 良友之聲出版社, 2008.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.
 

PAGE Daniele.pdf