Rev. Van HOYE, Eleutherius Omer OFM
文義神父

 

相片來源:方濟會網頁

* 1922 1 20 日在比利時 (Belgium) 屈首坦 (Kruishoutem) 出生
* 1939 9 月 13 日入會
* 1940
10 月 14 日發願

* 1945
年 8 月 12 日在比利時 St. Truiden 晉鐸
* 1951 年來港
* 2010
3 20 日在台灣 (Taiwan) 逝世

# 按照方濟會網頁資料為準


方濟會胡文義安息
生前服務馬鞍山村民

方 濟 會 胡 文 義 神 父 於 二 0 一 0 年 三 月 二 十 日 在 台 灣 主 懷 安 息 , 享 年 八 十 八 歲 。 胡 神 父 生 前 致 力 服 務 香 港 新 界 馬 鞍 山 的 居 民 , 建 立 聖 若 瑟 堂 , 該 堂 四 月 十 六 日 為 神 父 的 安 息 奉 獻 彌 撒 。

胡 文 義 神 父 已 於 四 月 五 日 在 台 北 成 德 耶 穌 聖 心 天 主 堂 出 殯 , 由 台 北 榮 休 總 主 教 狄 剛 主 禮 。

胡 神 父 一 九 二 二 年 一 月 二 十 日 生 於 比 利 時 屈 首 坦 (Kruishoutem) , 三 九 年 加 入 方 濟 會 , 四 0 年 宣 發 小 願 , 四 三 年 宣 發 大 願 , 四 五 年 晉 鐸 。

胡 神 父 一 九 四 七 年 抵 華 , 先 到 北 京 學 習 中 文 , 後 於 湖 北 宜 昌 傳 教 區 福 傳 四 年 。 一 九 五 一 年 他 轉 赴 香 港 , 先 後 三 度 在 馬 鞍 山 傳 教 , 服 務 從 內 地 移 居 香 港 的 人 士 。 當 時 馬 鞍 山 交 通 阻 隔 , 資 源 貧 乏 , 胡 神 父 有 見 區 內 鐵 礦 場 工 人 子 女 沒 教 育 機 會 , 便 開 辦 義 學 (即 聖 若 瑟 學 校) , 當 地 傳 教 站 便 涵 蓋 了 堂 區 、 學 校 和 診 所 , 造 福 馬 鞍 山 村 。 聖 方 濟 堂 建 立 於 一 九 五 五 年 , 現 址 為 後 期 所 建 的 新 堂 。

胡 神 父 一 九 六 一 年 到 台 灣 內 湖 興 建 聖 母 升 天 堂 並 任 主 任 司 鐸 , 六 六 年 返 港 擔 任 馬 鞍 山 聖 方 濟 堂 主 任 司 鐸 , 六 八 年 回 台 灣 並 出 任 區 會 長 ; 七 四 再 返 馬 鞍 山 任 主 任 司 鐸 ; 胡 神 父 一 九 八 0 年 到 台 灣 定 居 及 服 務 。

在 香 港 , 馬 鞍 山 聖 方 濟 堂 四 月 十 六 日 晚 上 八 時 為 胡 文 義 神 父 舉 行 追 思 彌 撒 。
2010 年 4 月 18 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.


http://www.ofm.org.hk/500-ofmTW/590-Necrologium/0110/2010/vanhoye.htm