Rev. CHAN, Fook-Wai Francis SJ
陳福偉神父

 

* Birth in Hong Kong: [29 January 1923]
* Enter Novitiate: [14 August 1940]
* Ordination
in Ireland (愛爾蘭): [31 July 1953]
* Death in Dublin (
都柏林), Ireland: [4 December 1993]

# Information according to “Jesuits in Hong Kong, South China and Beyond” / Pictorial memories of the Jesuits in Hong Kong 1926 to 2016

Father Francis Chan, S.J.
R.I.P.

Father Francis Chan Fook Wai, SJ., a long-serving teacher in Wah Yan College Kowloon and a sought-after priest at St. Ignatius Chapel there, died in Dublin, Ireland, on 4 December 1993, aged 70 years.

Born to a Catholic family in Shamshuipo, Kowloon, in 1923, he graduated from Wah Yan College Hong Kong which was then situated on Robinson Road. He joined the Jesuits (Society of Jesus) in 1940 and went to the Philippines for his novitiate, taking his vows there under Japanese occupation in 1942.

After studies there in humanities and philosophy, he returned to teach for a year at his old school and then moved to Ireland to study theology in 1950-54 at Milltown Park, Dublin, where he was ordained a priest in 1953. He made his final year of spiritual formation in Wales, followed by a year of educational studies in London.

After returning to Hong Kong in 1956, he took up what was to be his life-long career as a secondary-school teacher, this time in Kowloon Wah Yan College on Waterloo Road.

He was to teach full-time at Form Five level for over 30 years, a period broken only by his going to Canada in 1969 to take a Master's degree in history at the University of Saskatchewan. Even after official retirement at 65 in 1988, he continued with a reduced teaching load for a further two years. During the course of those long years, he had served also as Prefect of Studies of the school and as the first Chinese Rector of the Jesuit community.

His pastoral work at St. Ignatius Chapel had begun as early as 1972 but from 1990 this became his main concern. There he had already become known for the many groups whom he personally instructed for Baptism. Every year he prepared two groups of over fifty adults. He often baptised a whole family, including grandparents and grandchildren.

In early 1992 he moved to England to care for the Chinese Catholics living in London. But soon after taking up that responsibility, he had to undergo major surgery. He was happy to be able to resume his pastoral work for some months but when the problem recurred in mid-1990, he sought medical treatment in Ireland and it was there that he died peacefully on 4 December.
17 December 1993

 

耶穌會陳福偉神父
月初在愛爾蘭病逝

曾 在 九 龍 華 仁 書 院 聖 依 納 爵 堂 服 務 的 陳 福 偉 神 父 , 於 一 九 九 三 年 十 二 月 四 日 在 愛 爾 蘭 病 逝 , 享 年 七 十 。 陳 神 父 一 九 二 三 年 生 於 香 港 , 四 0 年 加 入 耶 穌 會 , 在 菲 律 賓 及 愛 爾 蘭 接 受 初 學 及 神 哲 學 訓 練 。 五 三 年 晉 鐸 , 五 六 年 返 港 , 開 始 在 九 龍 華 仁 書 院 任 教 直 到 一 九 八 八 年 退 休 , 其 間 亦 擔 任 聖 依 納 爵 堂 的 牧 民 工 作 。 九 二 年 被 派 往 英 國 , 為 當 地 華 人 教 友 服 務 。 陳 神 父 終 生 為 教 育 及 教 會 服 務 , 深 得 師 生 及 信 友 愛 戴 。 願 他 安 息 主 懷 。 本 月 十 八 日 下 午 二 時 半 , 在 九 龍 窩 打 老 道 五 十 六 號 聖 依 納 爵 堂 舉 行 安 息 彌 撒 , 歡 迎 教 友 參 加 , 為 陳 神 父 祈 禱 , 求 主 賜 他 早 登 天 國 。

據 認 識 陳 神 父 三 十 年 的 魏 志 立 (H. Naylor) 神 父 稱 ︰ 陳 神 父 是 一 個 謹 慎 、 忍 耐 、 負 責 及 勤 力 工 作 的 人 。 他 曾 做 過 九 龍 華 仁 書 院 的 院 長 , 十 分 稱 職 , 常 按 本 子 辦 事 。 對 人 又 和 氣 , 因 此 聖 依 納 爵 堂 有 很 多 家 庭 信 任 他 , 願 跟 他 學 道 理 , 領 洗 入 教 。 魏 神 父 說 ︰ 陳 神 父 是 第 一 個 在 香 港 出 生 成 長 的 中 國 人 加 入 耶 穌 會 的 。

至 於 該 會 狄   (A. Deignan) 神 父 及 施 惠 淳  (B. J. Shields) 神 父 也 同 樣 覺 得 陳 神 父 是 一 位 很 熱 心 的 神 父 , 對 工 作 很 投 入 , 盡 力 幫 助 別 人 , 而 且 很 關 心 學 生 及 教 友 , 他 的 離 世 , 大 家 都 覺 得 很 惋 惜 。
1993 年 12 月 17 日敬悼陳福偉神父
霍志澄

頃 閱 公 教 報 載 悉 曾 在 九 龍 華 仁 書 院 聖 依 納 爵 堂 服 務 的 耶 穌 會 士 陳 福 偉 神 父 , 於 本 月 四 日 在 愛 爾 蘭 病 逝 , 享 年 七 十 。 陳 神 父 一 九 二 三 年 生 於 香 港 , 四 0 年 加 入 耶 穌 會 , 在 菲 律 賓 及 愛 爾 蘭 接 受 初 學 及 神 哲 學 訓 練 , 五 三 年 晉 鐸 , 五 六 年 返 港 , 開 始 在 九 龍 華 仁 書 院 任 教 直 到 一 九 八 八 年 退 休 。 其 間 亦 擔 任 聖 依 納 爵 堂 的 牧 民 工 作 。 九 二 年 被 派 往 英 國 , 為 當 地 華 人 教 友 服 務 。 陳 神 父 終 生 為 教 育 及 教 會 服 務 , 深 得 師 生 及 信 友 愛 戴 , 願 他 安 息 主 懷 。

五 七 年 的 舊 事 , 筆 者 持 著 瑪 利 諾 會 涂 挽 靈 神 父 的 介 紹 信 , 往 見 陳 福 偉 院 長 , 意 欲 報 名 投 考 F.1 入 學 考 試 。 筆 者 少 不 更 事 , 入 學 試 只 作 一 篇 中 文 作 文 , 當 時 樂 善 堂 義 學 的 梁 錦 培 老 師 , 與 九 龍 華 仁 書 院 陳 伯 戊 老 師 相 熟 , 知 道 筆 者 考 取 一 篇 中 文 , 字 寫 好 靚 , 但 未 有 考 數 學 及 英 語 , 故 此 落 第 , 不 能 享 受 六 英 畝 的 黌 宮 , 和 聆 聽 陳 神 父 的 教 訓 。 其 後 五 八 年 , 九 龍 華 仁 書 院 籌 款 建 造 聖 依 納 爵 天 主 堂 , 筆 者 也 參 加 主 日 的 銷 售 獎 券 , 落 力 銷 售 , 陳 神 父 也 是 聖 依 納 爵 天 主 堂 的 創 辦 人 。 入 學 試 改 善 了 , 筆 者 的 犬 子 大 前 年 也 投 考 九 龍 華 仁 書 院 的 入 學 試 , 聞 說 三 百 人 只 考 選 一 班 , 唔 落 選 都 幾 難 啊 !

筆 者 六 三 年 參 加 了 香 港 天 主 教 大 專 聯 會 , 出 任 中 文 義 務 秘 書 , 當 年 的 聯 會 假 座 九 龍 華 仁 書 院 集 會 , 所 以 六 四 年 的 封 齋 期 , 筆 者 主 持 避 靜 的 拜 苦 路 , 就 假 聖 依 納 爵 天 主 堂 舉 行 , 陳 神 父 已 服 務 其 間 了 , 忠 厚 長 者 , 歡 心 常 笑 , 與 他 合 作 神 工 , 有 如 沐 春 風 之 感 。 七 五 年 筆 者 偶 遇 聖 依 納 爵 歌 詠 團 的 一 位 團 友 , 她 向 筆 者 銷 售 獎 券 , 港 幣 五 元 而 已 , 筆 者 「助 人 為 快 樂 之 本」 , 亦 樂 意 購 買 一 張 , 事 後 沒 有 對 號 碼 和 領 取 獎 品 , 善 款 撥 入 陳 神 父 的 傳 教 經 費 好 了 !

我 們 沒 有 接 受 陳 神 父 的 教 導 , 但 是 對 他 景 仰 萬 分 , 知 道 他 是 一 位 耶 穌 會 的 神 長 , 他 雖 已 主 懷 安 息 , 卻 留 下 一 個 樹 立 楷 模 了 !
1994 年 1 月 7 日

 

留英學生手記
悼陳福偉神父
依搦斯.倫敦大學大學研究院碩士生

十 月 二 日 , 重 回 「倫 敦 華 人 天 主 教 中 心」 , 內 心 有 點 兒 沉 重 , 因 為 一 向 熟 悉 的 陳 福 偉 神 父 , 已 經 不 在 人 世 , 回 歸 主 的 懷 抱 了 。

記 得 陳 神 父 在 生 時 , 每 個 主 日 彌 撒 後 , 教 友 都 會 到 聖 堂 地 庫 享 用 茶 點 , 互 相 問 候 , 談 天 說 地 , 人 人 樂 在 其 中 。 三 時 半 左 右 , 陳 神 父 便 開 始 聖 經 分 享 ; 並 非 是 悶 煞 人 的 純 講 道 , 而 是 每 次 擬 定 不 同 主 題 , 選 讀 聖 經 中 相 關 的 章 節 , 讓 教 友 各 抒 己 見 , 或 者 傾 吐 內 心 的 感 受 。 由 於 人 數 不 多 , 大 家 感 覺 十 分 密 切 , 沒 有 彌 撒 中 那 份 疏 離 之 感 。 許 多 時 候 教 友 說 到 激 動 之 處 , 往 往 淚 盈 於 睫 , 大 家 便 趕 忙 加 以 安 慰 , 教 人 深 深 感 受 到 主 耶 穌 基 督 親 臨 到 我 們 當 中 。

當 年 我 正 在 攻 讀 學 位 課 程 , 獨 居 小 室 , 膳 食 極 差 : 早 上 喝 杯 茶 , 中 午 三 文 治 , 晚 上 把 飯 菜 粉 麵 放 進 鍋 中 「一 鑊 熟」 , 天 天 盼 望 的 就 是 每 月 一 度 的 聖 堂 大 聚 餐 。 由 於 陳 神 父 是 典 型 的 中 國 人 , 「民 以 食 為 天」 , 他 發 起 了 一 班 香 港 太 太 每 個 月 弄 幾 味 拿 手 小 菜 招 呼 教 友 。 我 們 這 群 貪 咀 的 苦 學 生 只 要 拿 出 兩 三 鎊 (大 約 港 幣 廿 多 塊) , 便 可 以 飽 嚐 一 頓 豐 富 的 晚 餐 。 甚 糖 醋 排 骨 、 羅 漢 齋 鴨 掌 、 青 紅 蘿 蔔 牛 展 湯 等 , 現 在 想 起 來 不 禁 垂 涎 三 尺 。 如 果 你 知 道 倫 敦 的 麥 當 奴 漢 堡 包 十 多 塊 港 幣 一 個 、 唐 人 街 的 雲 吞 麵 賣 二 十 元 一 碗 , 便 明 白 這 聚 餐 是 如 何 的 珍 貴 了 ; 況 且 我 們 吃 的 , 不 單 是 美 味 , 還 有 太 太 們 精 心 炮 製 飯 菜 那 份 人 情 味 , 是 何 等 的 甘 甜 啊 !

陳 神 父 逝 世 前 , 多 次 進 出 醫 院 , 身 體 狀 況 未 如 理 想 , 然 而 他 仍 堅 持 主 持 彌 撒 及 繼 續 聖 經 分 享 。 每 念 到 他 那 種 投 身 忘 我 、 捨 己 為 人 的 精 神 , 總 教 人 唏 噓 再 三 。

最 後 , 我 曾 經 答 應 陳 神 父 協 助 處 理 讀 經 組 的 事 務 , 當 年 因 種 種 緣 故 , 未 能 克 盡 己 職 。 現 今 有 幸 再 次 踏 足 倫 敦 華 人 天 主 教 中 心 , 希 望 能 夠 實 踐 當 年 的 承 諾 , 為 聖 堂 效 力 , 以 示 對 陳 福 偉 神 父 的 一 點 敬 愛 哀 悼 之 心 。
1994 年 11 月 18 日紀念陳福偉神父逝世一周年
蕭鍾艷霞(聖依納爵堂)

家 裡 剛 裝 修 完 , 把 物 件 放 回 原 處 ; 在 收 拾 整 理 相 片 時 , 打 開 一 些 在 去 年 十 二 月 四 日 陳 福 偉 神 父 在 愛 爾 蘭 榮 歸 主 懷 後 出 殯 時 的 照 片 , 不 禁 唏 噓 。 陳 神 父 是 我 敬 愛 的 老 師 , 也 是 我 們 聖 依 納 爵 堂 眾 人 的 「老 豆」。 因 為 上 主 給 我 非 常 珍 貴 的 機 會 , 陳 神 父 邀 請 我 當 聖 堂 辦 公 室 下 午 義 務 秘 書 , 故 此 讓 我 有 更 多 機 會 深 入 認 識 陳 神 父 。 他 那 精 神 充 沛 、 至 誠 地 為 教 友 服 務 的 精 神 , 深 深 印 在 我 們 教 友 的 心 坎 裡 。 我 和 熟 稔 的 教 友 閒 談 時 , 大 家 都 由 衷 地 懷 念 他 那 親 切 溫 暖 的 態 度 , 相 信 是 天 主 藉 著 他 賜 給 我 們 教 友 那 無 限 的 愛 。

憶 起 去 年 , 知 道 陳 神 父 在 愛 爾 蘭 病 危 , 我 和 外 子 急 辦 簽 証 前 往 探 望 。 十 二 月 二 日 抵 達 醫 院 , 見 陳 神 父 已 入 昏 迷 狀 態 , 我 們 在 他 床 前 告 訴 他 香 港 教 友 的 問 候 ; 他 似 是 想 開 口 答 話 , 但 發 不 出 聲 音 。 翌 日 , 情 況 更 差 , 傍 晚 霍 神 父 (原 服 務 於 香 港 華 仁) 、 陳 神 父 之 侄 女 、 外 甥 和 我 們 夫 婦 前 往 醫 院 , 再 次 為 他 唸 經 後 往 客 廳 休 息 , 我 和 外 子 仍 留 病 房 中 , 把 帶 去 的 「聖 教 日 課」 打 開 為 他 唸 中 文 的 「臨 終 禱 文」 。 真 是 天 主 的 奧 蹟 , 陳 神 父 一 連 三 次 發 出 「哦」 的 聲 音 , 似 是 表 達 「知 道 啦」 , 「好 啦」 的 意 思 。 他 居 然 知 道 我 們 在 為 他 唸 經 , 這 使 我 們 又 驚 又 喜 , 確 知 是 天 主 的 安 排 是 多 麼 玄 妙 。 當 晚 子 夜 , 陳 神 父 主 懷 安 息 了 。 凌 晨 五 時 , 我 們 帶 著 沉 重 悲 傷 的 心 情 乘 車 前 去 醫 院 , 再 想 看 他 一 面 。 當 我 們 踏 入 病 房 的 一 剎 那 , 我 們 異 口 同 聲 地 讚 美 天 主 奇 妙 的 愛 。 我 們 覺 得 陳 神 父 並 不 是 死 亡 , 而 是 甜 蜜 地 、 好 像 嬰 兒 那 樣 安 寧 、 平 靜 、 微 笑 著 熟 睡 在 天 主 的 懷 抱 裡 。 在 他 的 臉 容 上 , 似 是 散 發 出 祥 和 的 光 彩 。 我 倆 在 這 情 景 下 已 再 無 悲 傷 , 換 來 的 是 喜 樂 ; 感 謝 天 主 對 陳 神 父 恩 寵 , 賜 他 那 樣 安 詳 、 平 靜 地 離 去 塵 世 。

陳 神 父 的 葬 禮 安 排 在 愛 爾 蘭 聖 方 濟 各 堂 舉 行 , 但 因 那 時 剛 巧 大 堂 裝 修 , 故 禮 儀 改 在 小 堂 聖 依 納 爵 堂 舉 行 。 天 主 的 計 劃 是 多 麼 奇 妙 , 多 麼 愛 惜 衪 的 僕 人 : 陳 神 父 一 生 最 愛 香 港 的 聖 依 納 爵 堂 , 天 主 安 排 他 在 塵 世 裡 最 後 的 一 天 , 都 在 此 同 名 聖 堂 停 留 出 殯 。 雖 然 陳 神 父 已 魂 歸 天 國 , 但 願 我 們 教 友 同 心 合 力 服 務 聖 堂 , 光 榮 天 主 , 願 天 主 永 受 讚 美 。
1994 年 12 月 2 日


十六號的星光-- 九龍華仁書院創校八十周年紀念冊, 星島出版有限公司, 2004.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
Biographical Notes of the Jesuits in Hong Kong 1926-2000, by Frederick Hok-ming Cheung PhD, Wonder Press Company 2013.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.
一九二六年至二零一六年在香港的耶穌會會士影像回憶, 紀歷有限公司, 2016.