Rev. CHAN, Laan-Fan Francis
陳蘭芬神父

* Birth in Nanhai (南海), Guangdong (廣東): [3 December 1869]
* Ordination: [6 January 1902]
* Death in Hong Kong: [25 October 1941]

* Sai Kung: Assistant [1908] - [1910]
* San Bue (汕尾) Haifeng (海豐) District: Assistant [1911] - [1913]
* Qwai Shin (歸善), East District: Assistant [1914] - [1915]
* Huiyang (惠陽) District, To Chun (涂村): Assistant [1917] - [1919]
* Huiyang District, Wong Ka Tong (黃家堂): In Charge [1920] - [1927]
* In Charge of the St. Francis Xavier
s Church, Kowloon City: [1928] - [1934]
* In Charge of the Homes for Aged, Ngau Chi Wan: [1935] - [1941]

陳蘭芬 (CHAN, Laan-Fan Francis 1869-1941)
一 八 六 九 年 十 二 月 三 日 在 廣 東 南 海 出 生 , 早 年 入 香 港 修 院 , 一 九 0 二 年 一 月 六 日 晉 鐸 。 隨 即 奉 調 海 豐 、 惠 州 及 惠 陽 一 帶 傳 教 。 一 九 二 六 年 九 月 , 被 調 回 香 港 , 在 九 龍 沙 地 園 聖 方 濟 各 堂 工 作 。 一 九 三 三 年 六 月 , 出 任 九 龍 牛 池 灣 安 老 院 小 堂 主 任 司 鐸 。 於 一 九 四 一 年 十 月 廿 五 日 逝 世 。陳蘭芬司鐸逝世

掌 理 九 龍 牛 池 灣 安 老 院 之 陳 蘭 芬 神 父 , 於 一 九 四 一 年 十 月 廿 五 日 早 上 三 時 於 寶 血 醫 院 逝 世 , 請 各 信 友 為 亡 者 祈 求 。

陳 故 司 鐸 一 八 六 九 年 十 二 月 三 日 生 , 原 籍 廣 東 南 海 縣 , 早 年 入 香 港 修 院 , 一 九 0 二 年 一 月 六 日 晉 陞 鐸 品 。 旋 即 奉 調 各 教 區 傳 教 , 居 海 豐 甚 久 , 後 調 駐 惠 陽 一 帶 。 一 九 二 六 年 由 橫 瀝 回 港 , 調 駐 安 老 院 。 後 因 年 事 已 高 在 房 偶 爾 跌 倒 而 傷 及 腰 部 , 以 至 不 藥 , 領 全 聖 事 而 逝 。 陳 神 父 一 生 安 和 , 人 甚 詼 諧 , 生 平 好 唱 經 唱 歌 談 笑 , 體 魄 向 甚 強 健 , 享 年 七 十 三 , 遺 骸 葬 跑 馬 地 墳 場 。

恩 主 教 對 陳 司 鐸 一 生 忠 於 職 守 , 謙 遜 服 從 , 是 次 重 病 而 不 宣 揚 。 救 傷 車 到 院 時 , 他 正 為 該 院 信 友 辦 理 神 功 聖 事 , 嘉 獎 惋 惜 備 至 。 願 主 賜 安 所 , 永 光 照 之 。
1941 年 11 月 1 日


香港傳教歷史之旅──旅途上的古人, 夏其龍著, 天主教香港教區福傳年跟進小組, 2006.
The History of Evangelization in Hong Kong - The Forerunners of Our Missionary Journey, by Louis Keloon Ha, Follow up Group on Year of Evangelization, 2007.
From Milan to Hong Kong 150 Years of Mission, by Gianni Criveller, Vox Amica Press, 2008.
從米蘭到香港150年傳教使命, 柯毅霖著, 良友之聲出版社, 2008.

先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.