Bro. STOPPA-SADY, Francis SDB
司徒柏修士

 

Photo: In Memoriam A Tribute to the deceased Salesians who worked in China (1906-1986)

* 1913 年 5 月 26 日在瑞士 (Switzerland) Pedrinate 出生
* 1942 年 8 月 10 日在意大利 (Italy) 鮑思高新堡 (Castelnuovo Don Bosco) 發願
* 1947 年 4 月 26 日抵港
* 1980 年 2 月 22 日在香港逝世


# 按照慈幼會網頁資料為準


Death of A Technical Educator

Rev. Brother Sady Francis Stoppa, S.D.B., died of cancer on 22 February 1980 in St. Teresa’s Hospital. A Swiss, born in 1913, he graduated from the Swiss Salesian Technical Institute and served as a missionary teacher in Hong Kong for over 30 years. He taught technical subjects at Tang King Po School from 1957 till death. A well-known educator and a dedicated religious, he will long be remembered by his friends, students, and colleagues.
29 February 19
80

 

慈幼會司徒柏修士
蒙主寵召息勞歸主

本 港 慈 幼 會 司 徒 柏 修 士 於 一 九 八 0 年 二 月 廿 二 日 蒙 主 寵 召 息 勞 歸 主 ; 已 於 廿 四 日 下 午 二 時 及 廿 五 日 晚 上 十 時 , 在 北 角 香 港 殯 儀 館 治 喪 ; 於 廿 六 日 上 午 十 時 在 跑 馬 地 聖 瑪 加 利 大 堂 舉 行 安 息 彌 撒 後 , 安 葬 於 跑 馬 地 天 主 教 墳 場 。

司 徒 柏 修 士 聖 名 方 濟 各 , 原 籍 瑞 士 人 , 畢 業 於 瑞 士 慈 幼 會 工 業 教 師 訓 練 學 校 。 早 歲 來 港 , 於 一 九 五 七 年 奉 派 在 鄧 鏡 波 學 校 任 工 科 導 師 , 任 職 二 十 餘 年 , 平 日 勤 謹 事 主 , 為 福 音 作 證 。 其 教 導 學 生 , 慈 愛 嚴 密 , 孜 孜 不 倦 , 對 學 校 貢 獻 尤 多 , 學 生 愛 戴 逾 恆 。 數 月 前 因 患 癌 病 入 九 龍 法 國 醫 院 留 醫 , 病 中 仍 力 疾 回 校 上 課 , 連 日 病 勢 轉 重 , 卒 於 本 月 廿 二 日 不 治 逝 世 , 享 年 六 十 六 歲。 其 生 平 友 好 及 該 校 員 生 , 無 不 認 為 是 工 業 教 育 界 一 大 損 失 , 深 為 痛 惜 。
1980 年 2 月 29 日


鮑思高家庭通訊41期, 1981.
In Memoriam A Tribute to the deceased Salesians who worked in China 1906-1986, by Mario Rassiga, Salesian Province of China, 1987.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.


https://www.sdb.org.hk/?p=4840