Rev. BIANCHI, Francesco Maria MEM
白方濟各神父Photo:P.I.M.E.

* Birth in Melegnano, Milan (米蘭), Italy (意大利): [1 March 1876]
* Enter Novitiate: [2 September 1896]
* Ordination: [25 February 1899]
* Departure from Italy to Hong Kong: [22 September 1899]
* Death in Wong Pu (
黃埔), China: [23 July 1902]

* Haifeng (海豐): [1902]

# Information according to PIME Webpage

一 九 0 三 年 七 月 白 神 父 方 濟 各 卒 。 神 父 意 籍 , 年 二 十 四 晉 鐸 , 受 命 來 華 傳 教 , 時 值 邑 屬 教 會 多 故 , 神 父 極 力 維 持 , 艱 難 奔 走 , 不 辭 勞 瘁 , 卒 能 成 功 , 其 愛 惜 教 友 之 心 猶 篤 , 如 父 母 之 愛 子 女 , 周 貧 恤 苦 , 拯 弱 慰 憂 , 無 微 不 至 。 田 墘 , 北 山 , 茂 前 , 東 家 清 各 地 教 友 , 遭 外 教 欺 凌 毆 搶 , 殘 害 殺 戮 , 神 父 出 力 代 為 鳴 官 伸 訴 , 日 以 不 得 解 決 為 憂 。 陳 掌 吉 受 洪 姓 圍 毆 , 神 父 以 身 掩 護 , 雖 不 受 傷 , 亦 無 仇 念 , 是 年 秋 赴 鮜 門 新 鄉 村 臨 終 , 即 日 到 黃 埔 , 時 染 時 疫 , 在 黃 埔 逝 世 , 享 年 二 十 七 歲 , 棺 移 葬 於 潮 前 聖 山 。

讚 曰 : 『海 天 播 浪 , 陸 地 駕 濤 。 風 潮 為 患 , 淹 我 神 禱 。 狂 瀾 隨 倒 , 沉 沒 是 憂 。 天 生 柱 石 , 為 豎 中 流 。 扶 危 拯 溺 , 大 展 鴻 猶 。 忠 勇 奮 發 , 波 蕩 悉 休 。 卵 育 信 眾 , 兩 越 春 秋 。 蒼 昊 有 命 , 不 為 我 留 。 遽 然 長 逝 , 天 日 為 愁 。 惟 公 信 者 , 主 錫 以 庥 。 功 德 完 備 , 誕 登 天 樓 。 千 秋 百 代 , 為 我 祈 求 。』
海豐天主教七十五年大事記


海豐天主教七十五年大事記, 劉蘊遜整理, 香港天主教社會傳播處, 1991.
From Milan to Hong Kong 150 Years of Mission, by Gianni Criveller, Vox Amica Press, 2008.
從米蘭到香港150年傳教使命, 柯毅霖著, 良友之聲出版社, 2008.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.
 

BIANCHI Francesco Maria.pdf