Bro. MIN, Francis de Paula CSJB
方鮑修士


暫缺相片

* Birth: [1918]
* Arrival in Hong Kong: [1949]
* Death in Hong Kong: [1 April 1964]


R.I.P.
Brother Francis de Paula Min

 Brother Francis de Paula Min of the Congregation of St. John the Baptist died at Canossa Hospital on 1 April 1964 after a long illness, aged 46.

Requiem Mass for the repose of his soul was celebrated on 3 April by Mgr. Leo Chan, V.G. and the Absolution was given by His Lordship the Bishop, Brother Francis was buried in St. Michael’s Cemetery, Happy Valley.
10 April 1964耀漢小兄弟會
閔方鮑修士逝世

耀 漢 小 兄 弟 會 筲 箕 灣 鳴 遠 診 療 所 閔 方 鮑 修 士 , 於 一 九 六 四 年 四 月 一 日 下 午 十 時 病 逝 於 香 港 嘉 諾 撒 醫 院 。 三 日 上 午 十 時 陳 伯 良 副 主 教 奉 獻 追 思 彌 撒 , 白 英 奇 主 教 主 持 安 葬 禮 , 遺 體 安 葬 於 跑 馬 地 天 主 教 墳 場 。

閔 修 士 河 北 省 寧 晉 縣 人 , 父 母 俱 為 熱 心 教 友 , 故 修 士 雖 為 獨 生 子 , 仍 能 自 幼 得 償 獻 身 天 主 之 宏 願 , 為 雷 鳴 遠 神 父 之 親 傳 弟 子 。 抗 戰 期 間 , 追 隨 雷 神 父 從 事 救 護 工 作 , 勝 利 後 服 務 於 該 會 北 平 會 院 。 一 九 四 九 年 來 港 , 在 鳴 遠 診 所 司 理 藥 物 , 數 年 前 即 因 勞 致 疾 , 油 鹽 俱 不 得 食 , 然 依 然 照 常 工 作 , 拒 絕 休 養 , 堅 決 追 隨 雷 鳴 遠 苦 幹 硬 幹 不 到 天 國 不 休 息 的 遺 表 。 本 年 三 月 廿 四 日 病 情 加 劇 , 入 嘉 諾 撒 醫 院 , 終 因 病 入 膏 肓 , 醫 藥 罔 效 , 妥 領 聖 事 , 辭 世 歸 天 , 旅 世 四 十 六 年 。
1964 年 4 月 10 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.