Rev. CARABELLI, Giuseppe PIME
嘉 樂神父

* Birth in Carnago, Varese (瓦雷澤), Italy (意大利): [15 March 1874]
* Enter Novitiate: [2 November 1895]
* Ordination: [19 September 1896]
* Departure from Italy to Hong Kong: [24 September 1897]
* Death in Hong Kong: [25 June 1936]


* Nam Tau (南頭): Apostolic Missionary [1897] - [1908]
* St. Anthony
s Church, West Point: Rector [1909]
* Director of St. Lewis
Industrial School, West Point: [1920] - [1922]
* St. Anthony
s Church & Director of the Catechumens House, West Point: Rector [1923] - [1927]
* St. Louis Industrial School, West Point: [1927]
* Rector of the Seminary, Caine Road: [1828] - [1930]
* Absent: [1931]
* Catholic Cathedral: [1932] - [1936]


# Information according to PIME Webpage


 

嘉樂司鐸
蒙召逝世

香 港 教 區 傳 教 士 嘉 樂 (G. Carabelli) 司 鐸 , 聖 名 若 瑟 , 於 一 九 三 六 年 六 月 廿 五 日 夜 半 十 二 時 , 在 香 港 灣 仔 聖 芳 濟 各 醫 院 逝 世 , 蒙 主 召 其 靈 魂 。 查 嘉 司 鐸 於 一 八 七 四 年 生 於 意 大 利 北 部 , 一 八 九 五 年 入 修 道 院 , 一 八 九 六 年 九 月 十 九 日 晉 陞 司 鐸 , 一 八 九 七 年 由 意 來 港 , 曾 在 寶 安 頭 等 處 傳 教 , 又 曾 先 後 任 職 於 香 港 西 營 盤 聖 類 斯 學 校 及 聖 母 無 原 罪 修 院 ; 甚 得 港 中 教 友 愛 戴 。 最 近 因 病 , 入 灣 仔 醫 院 療 治 , 延 至 六 月 廿 五 日 夜 半 , 其 靈 魂 即 辭 世 歸 天 , 遺 體 則 下 葬 黃 泥 涌 天 主 教 墳 云 。
 1936 年 7 月 1 月

 


紀念我所敬愛的
嘉樂神父
林達明

如 其 事 情 是 突 然 而 來 , 出 乎 人 之 意 外 的 , 一 傳 達 到 人 的 耳 朵 去 時 , 人 的 心 靈 上 , 往 往 發 生 一 種 難 以 描 寫 的 情 緒 ; 這 或 者 深 經 世 故 的 人 , 都 曾 經 嘗 試 過 的 吧 。 一 天 早 晨 , 我 的 心 靈 上 , 便 有 了 這 種 衝 動 。 事 實 是 如 此 : 六 月 廿 六 日 早 , 默 想 畢 , 馬 副 院 長 在 彌 撒 前 報 告 「香 港 教 區 嘉 樂 神 父 , 半 夜 死 了 。」 當 時 , 我 便 有 這 種 變 異 。 心 靈 上 雖 然 突 如 其 來 的 這 樣 變 異 著 , 然 身 在 聖 堂 , 當 然 不 敢 故 意 想 出 不 邏 輯 的 思 想 與 情 緒 , 只 念 了 幾 端 經 , 并 領 主 求 使 蒙 主 寵 召 者 , 息 止 於 安 所 。

大 凡 一 個 人 , 對 一 位 恩 愛 的 人 , 無 論 他 生 著 也 好 , 死 了 也 好 , 在 他 的 腦 海 中 , 不 時 要 浮 出 他 所 恩 愛 的 人 的 影 像 來 , 這 也 恐 怕 每 個 人 所 能 感 覺 到 的 吧 。 我 對 於 嘉 公 , 難 免 也 有 這 點 感 覺 。 因 為 我 自 外 教 至 領 洗 , 一 直 至 寄 學 於 華 大 , 完 全 是 嘉 公 一 手 引 導 教 育 完 成 的 。 所 以 我 對 於 嘉 公 以 往 的 印 象 , 大 有 不 得 不 重 影 出 來 , 對 他 生 時 的 行 止 要 說 的 話 , 又 有 如 「骨 梗 喉 裡 , 非 吐 不 快 。」 現 在 決 意 借 「公 教 報」 寶 貴 的 篇 幅 , 把 它 吐 出 來 。 可 是 , 這 裡 所 講 的 , 卻 不 是 嘉 公 生 時 的 什 麼 大 事 業 , 只 是 微 小 的 細 節 小 事 。 我 以 為 舉 其 小 者 , 便 可 以 列 其 大 者 , 幸 勿 以 事 小 而 笑 我 之 瑣 碎 也 。

嘉 公 秉 性 慈 悲 , 胸 懷 寬 大 , 有 大 人 物 之 氣 度 。 凡 人 有 難 題 和 他 商 量 的 , 他 一 定 予 以 解 決 。 他 嘗 任 香 港 無 原 罪 小 修 院 院 長 , 當 時 來 尋 的 人 , 不 是 乞 丐 , 便 是 貧 窮 教 友 , 嘉 公 卻 一 一 接 受 , 解 其 難 題 。 來 者 無 不 高 興 而 來 , 而 滿 足 而 返 的 。 人 有 錯 過 , 而 能 自 承 自 認 者 , 嘉 公 必 懷 慈 父 心 腸 , 寬 恕 而 且 接 受 之 。 有 一 次 , 我 說 錯 了 一 句 話 , 後 來 我 自 行 到 他 面 前 求 寬 赦 。 當 時 嘉 公 方 自 外 歸 , 熱 汗 滿 面 , 上 氣 不 接 下 氣 般 喘 著 ; 我 很 不 「通 氣」 不 待 他 稍 事 休 息 , 竟 爾 來 見 : 豈 料 他 一 知 我 的 來 意 , 竟 然 忘 記 了 氣 喘 與 熱 汗 , 舉 手 向 我 降 福 , 一 如 慈 父 見 蕩 子 , 這 樣 一 來 , 幾 乎 使 我 熱 淚 也 直 掉 下 來 了 !

嘉 公 性 最 不 愛 發 驕 傲 的 人 ; 有 一 次 , 我 和 一 位 較 大 的 修 士 , ─ 現 已 晉 鐸 ─ 講 論 道 理 , 一 時 談 道 過 熱 , 竟 然 同 那 位 修 士 駁 起 來 , 聲 浪 又 跟 著 而 高 大 起 來 , 公 在 樓 上 聽 見 了 , 便 忍 不 住 我 那 般 不 當 有 的 傲 氣 , 走 到 樓 梯 中 間 大 聲 說 : 「達 明 …… 當 時 我 聞 聲 走 上 他 的 房 間 , 他 用 著 威 嚴 長 者 當 有 的 態 度 教 訓 了 我 一 番 。」

嘉 公 一 生 抱 「爾 主 承 行 於 地 如 於 天 焉」 , 幾 句 話 做 他 行 舟 茫 海 的 羅 盤 針 。 他 在 聖 像 之 後 , 常 寫 著 :「...Voluntas tua sed non mea…」, 就 在 修 院 二 三 年 後 , 因 教 皇 召 他 回 歐 去 , 他 本 來 是 決 意 傳 教 於 中 國 , 死 於 中 國 , 回 歐 他 不 大 喜 歡 , 但 是 因 長 上 之 命 , 他 卻 樂 於 接 受 。 他 臨 別 對 我 們 訓 誨 , 也 不 過 是 要 聽 命 , 要 效 法 聖 若 瑟 如 何 的 聽 命 。 他 叫 我 們 念 經 , 使 他 能 再 回 到 中 國 來 , 天 主 看 他 這 麼 聽 命 , 畢 竟 滿 足 他 願 望 , 使 他 在 他 所 愛 的 中 國 地 上 , 完 成 他 的 事 業 。 大 地 一 如 逆 旅 , 對 於 死 他 老 早 看 得 是 常 明 白 。 我 嘗 去 醫 院 探 訪 他 , 他 對 我 們 說 :「…aut sanobor aut moriar…」或 生 或 死 , 聽 命 於 主 。 他 傳 教 中 國 , 三 十 餘 多 年 。 (一 八 九 七 年 來 華) , 前 後 一 心 一 志 , 視 之 如 一 日 , 他 嘗 對 我 說 :「我 自 傳 教 至 今 , 看 來 猶 如 昨 日 的 事 呀 。」……

我 想 關 於 嘉 公 的 人 格 事 業 , 還 有 許 多 當 寫 出 來 的 善 行 芳 表 , 豐 功 偉 蹟 , 可 惜 我 所 能 寫 太 少 , 而 這 裡 篇 幅 太 有 限 了 。
 1936 年 7 月 1 月


From Milan to Hong Kong 150 Years of Mission, by Gianni Criveller, Vox Amica Press, 2008.
從米蘭到香港150年傳教使命, 柯毅霖著, 良友之聲出版社, 2008.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.
 

CARABELLI Giuseppe.pdf