Bro. JOOSS, Gilbert (Rene Gilbert) FMS
吉爾伯修士

 
Photo:
F.M.S.

* 1914  7  8 日在法國 (France) 出生
* 1930
 9  8 日在意大利 (Italy) 入會
* 1931
 9  8 日在意大利聖毛里齊奧 (San Maurizio) 宣發初願
* 1937
 5  1 日在中國宣發終身願
* 1956-1965
年在香港服務
* 2005
 3  4 日在法國逝世
 
 
# 按照聖母小昆仲會提供資料為準


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.