Rev. GUARONA, John SDB
溫普仁神父

 

Photo: In Memoriam A Tribute to the deceased Salesians who worked in China (1906-1986)

* 1889 年 3 月 12 日在意大利 (Italy) 聖薩爾瓦托雷 (San Salvatore) 蒙費拉托 (Monferrato) 出生
* 1908 年 3 月 17 日在意大利霍理佐 (Foglizzo) 發願
* 1913 年 8 月 10 日
在意大利都靈 (Turin) 晉鐸
* 1961 年 2 月 10 日在意大利
皮奧薩斯科 (Piossasco) 逝世

# 按照慈幼會網頁資料為準

 

慈幼會會士
溫普仁司鐸逝世

慈 幼 會 會 士 溫 普 仁 司 鐸 , 於 一 九 六 一 年 二 月 九 日 病 逝 於 義 大 利 彼 奧 沙 士 哥 , 噩 耗 傳 來 , 凡 曾 身 沾 恩 澤 之 貧 童 , 以 及 曾 與 其 共 同 從 事 教 育 工 作 之 摯 友 , 莫 不 深 為 哀 悼 。

溫 普 仁 司 鐸 係 義 大 利 彼 蒙 省 蒙 弗 拉 都 人 , 於 一 九 一 三 年 八 月 十 日 在 該 國 都 靈 市 慈 幼 會 大 修 院 晉 鐸 , 同 年 十 二 月 抵 澳 門 , 任 無 原 罪 孤 兒 院 教 務 主 任 。 一 九 一 八 年 與 雷 鳴 道 主 教 及 賀 道 行 司 鐸 等 下 鄉 傳 教 , 旋 往 粵 北 始 興 曲 江 等 地 管 理 教 務 , 前 後 凡 十 二 載 。

一 九 三 0 年 溫 司 鐸 奉 命 調 返 澳 門 , 任 無 原 罪 工 藝 院 院 長 。 一 九 三 六 年 至 一 九 四 六 年 主 理 香 港 聖 類 斯 工 藝 學 校 , 後 重 返 澳 門 , 任 鮑 思 高 職 業 學 校 校 長 六 年 , 期 滿 後 回 國 休 養 。 溫 普 仁 司 鐸 為 人 忠 誠 , 對 於 教 育 貧 童 尤 為 熱 心 云 。
1961 年 3 月 3 日 

 

聖類斯中學校追悼
前校長溫普仁司鐸

曾 在 華 傳 教 卅 八 年 , 並 於 一 九 三 六 年 至 一 九 四 六 年 任 本 港 聖 類 斯 中 學 校 長 之 鮑 思 高 慈 幼 會 士 溫 普 仁 司 鐸 , 今 年 二 月 九 日 病 逝 於 義 大 利 。

該 校 已 於 昨 日 (三 月 九 日) 上 午 八 時 四 十 五 分 , 在 西 營 盤 薄 扶 林 道 聖 安 多 尼 堂 舉 行 大 禮 安 所 彌 撒 , 由 校 長 林 蔭 清 神 父 主 祭 , 聖 類 斯 中 學 公 教 員 生 、 校 友 及 神 父 生 前 友 好 , 參 加 者 甚 眾 云 。
1961 年 3 月 10 日 


In Memoriam A Tribute to the deceased Salesians who worked in China 1906-1986, by Mario Rassiga, Salesian Province of China, 1987.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.
鮑思高家庭通訊271期, 2019.


https://www.sdb.org.hk/?p=4272