Rev. LIM, Chung John
沖神父

* Birth in Swa Tow (汕頭), China: [10 November 1920]
* Ordination in Hong Kong: [24 April 1982]
* Death in Hong Kong: [12 August 2014]

* St. Judes Parish, North Point: Assistant [1982] - [1986]
* Our Lady of Fatima Parish, Cheung Chau:
Parish Priest [1986]
* Bishop
s House [1987]
* St. Teresa
s Parish, Kowloon: Assistant [1988] - [2014]

 

林沖神父安息主懷

林 神 父 一 九 二 0 年 十 一 月 十 日 生 於 中 國 汕 頭 , 其 後 來 港 定 居 , 他 畢 業 於 聖 若 瑟 書 院 及 香 港 大 學 , 並 曾 在 政 府 工 務 局 擔 任 電 器 機 械 工 程 處 副 處 長 , 獲 委 為 太 平 紳 士 , 七 五 年 退 休 。

林 神 父 晚 年 回 應 聖 召 , 七 七 年 進 入 羅 馬 伯 達 學 院 攻 讀 神 學 , 八 一 年 畢 業 後 回 港 服 務 北 角 聖 猶 達 堂 , 八 一 年 晉 升 執 事 , 並 於 八 二 年 四 月 二 十 四 日 以 六 十 一 歲 之 齡 在 九 龍 聖 德 肋 撒 堂 晉 鐸 。

他 晉 鐸 後 擔 任 聖 猶 達 堂 助 理 司 鐸 至 一 九 八 六 年 , 同 年 獲 委 為 長 洲 花 地 瑪 聖 母 堂 主 任 司 鐸 , 八 七 年 轉 往 主 教 府 , 八 八 年 以 後 服 務 及 留 宿 於 聖 德 肋 撒 堂 。

有 關 林 沖 神 父 的 殯 葬 安 排 如 下 : 八 月 十 九 日 (週 二) 晚 八 時 在 北 角 聖 猶 達 堂 由 湯 漢 樞 機 主 持 守 夜 彌 撒 ; 二 十 日 (週 三) 早 十   時 在 跑 馬 地 聖 瑪 加 利 大 堂 由 湯 漢 樞 機 主 持 安 所 彌 撒 ; 隨 即 奉 柩 在 跑 馬 地 聖 彌 額 爾 天 主 教 墳 場 安 葬 。
2014 年 8 月 17 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.