Rev. LUI, Yung (King-Fu) Joseph
呂 鏞神父

 

* Birth in Shandong  (山東), China: [15 January 1916]
* Ordination in Jinan (濟南), China: [1 June 1941]
* Arrival in Hong Kong: [29 May 1949]
* Original Diocese: Linqing
* Death in Hong Kong: [1 October 1979]

* Bethanie, Pokfulam: Resident [1949]
* Holy Cross Church, Shaukiwan: Resident [31 May 1950] - [1955]
* Holy Cross Church, Shaukiwan: Vicar Cooperator [1 March 1954] - [1960]
* Assumption of Our Lady Chapel, Junk Bay: Assistant [6 September1960] - [1964]
* Poo Ai Primary School, Hunghum: A.M. Principal [1964]
* St. James
Chapel, Yau Tong: Acting Rector [31 July 1964]
* Hiu Ming School, Yau Tong Estate: Principal [1966] - [1975]
* St. Paul
s Chapel, Yaumati: Assistant [1976]
* St. James Parish, Yau Tong: [1977] - [1979]

呂鏞 (LUI, Yung Joseph 1916-1979)
一 九 一 六 年 一 月 十 五 日 在 山 東 省 出 生 , 一 九 三 一 年 加 入 山 東 濟 南 修 院 。 一 九 四 一 年 六 月 一 日 在 濟 南 晉 鐸 , 擔 任 堂 區 工 作 多 年 , 並 創 辦 多 所 學 校 。 一 九 四 九 年 來 港 , 先 後 在 筲 箕 灣 、 調 景 嶺 、 油 塘 新 區 服 務 , 擔 任 堂 區 工 作 或 學 校 校 監 或 校 長 。 於 一 九 七 九 年 十 月 一 日 逝 世 。

 

Father Joseph LUI Yung (King Fu)
R.I.P.

Father Joseph Lui King Fu died at Our Lady of Maryknoll Hospital on 1 October 1979, aged 63. Father Lui was born in Shantung Province on 15 January 1916, ordained priest in 1941 and worked in Shantung as Rector of a Mission District and founder of schools till May 1949, when he escaped from Communist occupied China to Hong Kong. In Hong Kong he worked as a missionary and a principal of schools.
5 October 1979


呂鏞神父息勞歸主
國籍司鐸又弱一員

香 港 教 區 司 鐸 呂 鏞 神 父 , 於 一 九 七 九 年 十 月 一 日 病 逝 九 龍 聖 母 醫 院 , 終 年 六 十 三 歲 。

呂 鏞 神 父 的 安 所 彌 撒 已 於 本 月 三 日 (星 期 三) 上 午 十 時 在 跑 馬 地 聖 瑪 加 利 大 堂 舉 行 , 隨 即 下 葬 跑 馬 地 天 主 教 墳 場 。

呂 神 父 一 九 一 六 年 一 月 十 五 日 生 於 山 東 省 , 曾 在 濟 南 聖 若 望 修 院 攻 讀 神 哲 學 , 一 九 四 一 年 晉 鐸 , 其 後 擔 任 堂 區 工 作 多 年 , 並 創 辦 多 所 學 校 , 培 育 英 才 。

一 九 四 九 年 五 月 來 港 , 先 後 在 筲 箕 灣 、 調 景 嶺 、 油 塘 新 區 服 務 , 擔 任 堂 區 工 作 或 學 校 校 監 校 長 。
1979 年 10 月 12 日


香港傳教歷史之旅──旅途上的古人, 夏其龍著, 天主教香港教區福傳年跟進小組, 2006.
The History of Evangelization in Hong Kong - The Forerunners of Our Missionary Journey, by Louis Keloon Ha, Follow up Group on Year of
     Evangelization, 2007.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.