Rev. MAN, Yiu-Lung Joseph
文耀龍神父

* Birth in Macau (澳門): [4 June1932]
* Ordination in Hong Kong: [28 June1969]
* Death in Hong Kong: [4 June 2012]

* Our Lady of the Rosary Church, Kennedy Town: Vic Coop [1969]-[1970]
* Our Lady of Mount Carmel Church, Wan Chai: Vic Coop [1971]-[1973]
* St. Vincent’s Chapel, Wong Tai Sin: Vic Coop [1974]-[1976]
* On Study Leave: [1977]
* St. Francis of Assisi Church, Shamshuipo: [1978]-[1979]
* Holy Cross Church, Sai Wan Ho: Assistant [1980]-[1981]
* Holy Cross Church, Sai Wan Ho: P.P. [1982]-[1986]
* Bishop’s House: [1987]-[1988]
* St. Mary’s Home for the Aged, Wong Chuk Hang: Home Chaplain [1989]-[1994] 

文耀龍神父安息主懷

教 區 文 耀 龍 神 父 於 二 0 一 二 年 六 月 四 日 (週 一) 晚 十 時 半 因 病 在 聖 保 祿 醫 院 息 勞 歸 主 , 享 年 八 十 歲 。

教 區 於 六 月 八 日 (週 五) 上 午 十 時 , 在 香 港 仔 黃 竹 坑 聖 瑪 利 安 老 院 為 文 神 父 主 持 安 所 彌 撒 , 由 湯 漢 樞 機 主 持 。 靈 柩 隨 即 安 葬 在 跑 馬 地 聖 彌 額 爾 天 主 教 墳 場 。

文 神 父 一 九 三 二 年 六 月 四 日 生 於 澳 門 , 六 三 至 六 九 年 在 香 港 攻 讀 神 哲 學 , 六 九 年 六 月 廿 八 日 晉 鐸 , 其 後 在 西 環 聖 母 玫 瑰 堂 工 作 , 後 轉 往 灣 仔 聖 母 聖 衣 堂 和 黃 大 仙 聖 雲 先 小 堂 , 七 七 年 赴 羅 馬 進 修 一 年 , 七 八 年 返 港 後 服 務 聖 方 濟 各 堂 , 八 0 至 八 六 年 往 筲 箕 灣 聖 十 字 架 堂 , 後 因 病 入 住 聖 瑪 利 安 老 院 , 期 間 曾 任 安 老 院 神 師 。

聖 十 字 架 堂 在 一 九 九 九 年 的 建 堂 八 十 五 周 年 特 刊 中 , 引 述 文 神 父 說 : 「回 憶 本 人 在 聖 十 字 架 堂 服 務 的 六 年 期 間 , 教 友 們 的 那 份 熱 愛 天 主 及 投 入 堂 區 服 務 的 態 度 , 深 深 地 銘 刻 在 我 的 心 中 。 同 時 更 當 本 人 患 病 時 , 得 到 各 教 友 們 時 常 來 探 望 及 慰 問 我 , 使 我 心 中 更 感 安 慰 。」 聖 方 濟 各 堂 在 二 0 0 五 年 建 堂 金 禧 特 刊 中 , 讚 揚 文 神 父 「主 日 講 道 常 能 加 強 教 友 信 仰 的 深 度 。 他 也 親 往 教 友 家 庭 為 未 奉 教 的 家 人 教 道 理」
2012 年 6 月 10 日


 

文耀龍神父安息彌撒
湯牧稱許盡忠服務堂區

教 區 文 耀 龍 神 父 的 逾 越 聖 祭 六 月 八 日 假 他 生 前 入 住 的 聖 瑪 利 安 老 院 舉 行 , 教 區 主 教 湯 漢 樞 機 稱 許 這 位 前 本 堂 神 父 盡 忠 職 守 , 並 在 聖 召 路 上 以 信 德 克 服 困 難 。

彌 撒 由 湯 漢 樞 機 主 禮 , 多 位 神 父 共 祭 , 逾 二 百 位 信 徒 參 禮 , 當 中 包 括 文 神 父 服 務 過 的 堂 區 教 友 、 安 老 院 院 友 , 以 及 安 貧 小 姊 妹 會 修 女 。

湯 樞 機 講 道 稱 , 文 耀 龍 神 父 非 常 用 心 準 備 彌 撒 道 理 和 講 道 , 他 勉 勵 探 望 他 的 神 父 和 修 院 修 生 亦 加 以 努 力 。 「他 效 法 主 保 聖 若 瑟 默 默 工 作 及 祈 禱 , 按 照 天 主 意 旨 生 活 , 藉 此 成 聖 。」 他 說 。

樞 機 說 文 神 父 的 經 歷 見 證 天 主 的 奇 妙 安 排 , 他 從 擔 任 堂 區 傳 道 員 到 回 應 聖 召 , 中 年 接 受 培 育 時 克 服 重 拾 書 本 的 困 難 , 晉 鐸 後 服 務 教 會 十 七 年 。

辭 靈 禮 上 , 湯 樞 機 為 文 神 父 遺 照 及 靈 柩 灑 上 聖 水 及 奉 香 。 彌 撒 後 , 文 神 父 靈 柩 移 送 到 跑 馬 地 天 主 教 聖 彌 額 爾 墳 場 安 葬 。

聖 雲 先 小 堂 信 徒 胡 娣 彌 撒 後 對 本 報 說 , 神 父 昔 日 服 務 堂 區 時 「處 事 嚴 謹 , 待 人 友 善」 , 牧 民 工 作 表 現 出 色 。

聖 瑪 利 安 老 院 信 徒 義 工 馮 奇 宗 說 , 文 神 父 住 院 時 仍 記 掛 堂 區 , 早 年 不 時 向 義 工 分 享 與 堂 區 成 員 的 情 誼 ; 另 一 義 工 譚 類 斯 稱 神 父 以 信 德 安 然 忍 耐 病 痛 。

文 耀 龍 神 父 六 月 四 日 安 息 主 懷 , 享 年 八 十 歲 , 他 一 九 三 二 年 六 月 四 日 生 於 澳 門 , 六 九 年 在 港 晉 鐸 , 服 務 過 西 環 聖 母 玫 瑰 堂 、 灣 仔 聖 母 聖 衣 堂 以 及 黃 大 仙 聖 雲 先 小 堂 , 七 七 年 赴 羅 馬 進 修 , 七 八 年 返 港 後 服 務 過 石 硤 尾 聖 方 濟 各 堂 及 牧 養 筲 箕 灣 聖 十 字 架 堂 , 後 因 中 風 入 住 聖 瑪 利 安 老 院 。
2012 年 6 月 17 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.