Rev. YEUNG, Cheuk-Wah Joseph
楊倬華神父

 

暫缺相片

* Birth in Huizhou (惠州), Guangdong (廣東): [15 August 1878]
* Ordination: [17 October 1909]
* Death in Hong Kong: [27 December 1945]

* Roman Catholic Cathedral, Assistant: [1909] - [1910]
* Sai Kung, New Territories: Assistant [1912]
* Nam Tau (南頭), San On (新安) District: Assistant [1913] - [1921]
* Director of Po On (寶安) District: [1922] - [1929]
* Director of Sai Lu (西路) District: [1927] - [1929]
* Director of Nam Tau: [1928] - [1929]
* Director of Sai Kung: [1930] - [1931]
* Director of Shum Chun (深圳) District: [1932] - [1941]

楊倬華 (YEUNG, Cheuk-Wah Joseph 1878-1945)
一 八 七 八 年 八 月 十 五 日 在 廣 東 惠 州 出 生 , 一 九 0 九 年 十 月 十 七 日 晉 鐸 。 晉 鐸 後 即 在 總 堂 服 務 ; 一 九 一 一 年 往 西 貢 傳 教 。 一 九 一 二 至 一 九 二 九 年 間 , 在 寶 安 頭 服 務 ; 一 九 三 0 年 一 月 被 調 回 香 港 , 在 西 貢 服 務 。 一 九 三 一 年 二 月 , 被 派 往 寶 安 深 圳 。 一 九 四 五 年 十 二 月 廿 七 日 在 香 港 逝 世 。


香港傳教歷史之旅──旅途上的古人, 夏其龍著, 天主教香港教區福傳年跟進小組, 2006.
The History of Evangelization in Hong Kong - The Forerunners of Our Missionary Journey, by Louis Keloon Ha, Follow up Group on Year of
     Evangelization, 2007.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.