Bro. TUNG, Laurent FMS
董佐隆修士

 
Photo:
F.M.S.

* 1913  8  5 日在河北 (Hupeh) 出生
* 1935
 8 月在北京 (Beijing) 入會
* 1937
 2  2 日在北京宣發初願
* 1942
 2 2 日在北京宣發終身願
* 1980-1991
年在香港服務
* 2004
 8  14 日在馬來西亞 (Malaysia) 吉隆坡 (Kuala Lumpur) 逝世
 
 
# 按照聖母小昆仲會提供資料為


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.