Bro. REGUL, Otto Pierre FMS
雷國鳴修士

* 1908 年 3 月 31 日在德國 (Germany) 出生
* 1925 年 2 月 15 日在德國入會
* 1926 年 9 月 8 日在意大利 (Italy) 聖毛里齊奧 (
San Maurizio)宣發初願
* 1931 年 9 月 8 日在中國宣發終身願

* 1952-1960 年在香港服務
* 1960
5 18 日在香港逝世


# 按照聖母小昆仲會提供資料為準


R.I.P.
Brother Otto
St. Francis Xavier’s College

We announce with much regret the death of Brother Otto Regul, Marist Brother, of St. Francis Xavier’s College, Kowloon, at St. Teresa’s Hospital on Wednesday, May 18, after a long illness.

Brother Otto was born at Libenau, Silesia, on March 31, 1908. He taught in St. Francis Xavier’s College, Shanghai, till his expulsion. In Hong Kong he taught at Pooi Sun School till the opening of St. Francis Xavier’s College.

Requiem Mass for the repose of his soul was celebrated at St. Francis of Assisi Parish Church at 9 a.m. on Thursday, May 19.
20 May 1960

 


聖母小昆仲會
雷國鳴修士逝世

聖 母 小 昆 仲 會 會 士 雷 國 鳴 修 士 , 於 一 九 六 0 年 五 月 十 八 日 上 午 十 時 半 , 因 心 臟 病 發 , 病 逝 於 九 龍 聖 德 肋 撒 醫 院 。

翌 日 晨 九 時 , 假 深 水 埗 聖 五 傷 方 濟 各 堂 舉 行 大 禮 追 思 彌 撒 , 下 午 五 時 出 殯 , 安 葬 於 九 龍 長 沙 灣 聖 辣 法 厄 爾 墳 場 。 前 往 送 殯 者 除 該 會 會 士 外 , 有 聖 芳 濟 英 文 書 院 等 校 員 生 , 神 職 界 暨 友 好 等 頗 眾 。

按 雷 修 士 曾 於 上 海 聖 芳 濟 英 文 書 院 任 教 廿 五 年 之 久 。 有 弟 二 人 , 均 為 該 會 會 士 , 亦 先 後 來 華 在 該 書 院 服 務 。 迨 大 陸 陷 共 , 一 赴 紐 西 蘭 , 一 返 德 國 , 惟 雷 修 士 則 獨 留 我 國 。 渠 到 港 後 , 先 在 培 新 英 文 書 院 任 教 四 年 , 至 該 會 創 辦 聖 芳 濟 英 文 書 院 , 遂 轉 任 該 書 院 Form 5A 班 主 任 四 年 , 月 前 心 臟 病 復 發 , 送 往 九 龍 聖 德 肋 撒 醫 院 留 醫 , 因 病 勢 過 重 延 至 十 八 日 與 世 長 辭 , 望 教 友 為 彼 煉 靈 祈 求 , 俾 早 息 安 所
1960 年 5 月 27 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.