Rev. LAM, Yam-Tong Peter
林蔭棠神父

* Birth in Xinhui (新會), Guangdong (廣東): [1869]
* Ordination: [6 January 1902]
* Death in Hong Kong: [17 June 1939]

* Huiyang Tam Shui (淡水) & Tam Tong (淡塘): [1902]
* Nam Tau (南頭), San On (新安) District: Assistant [1908] - [1912]
* To Yeung (屯陽), Sha U Chung (沙魚涌): Assistant [1913] - [1915]
* Huiyang District, Tamshui: [1917] - [1920]
* Huiyang Peang Ti (平地), Si Fong Pu (四方埔): [1921]
* Director of Peang Ti District: [1923] - [1929]
* Rosary Church, Chatham Road: [1929] - [1931]
* Pro Rector of the Precious Blood
s Church, Shamshuipo: [1934] - [1939]

林蔭棠 (LAM, Yam-Tong Peter  1869-1939)
一 八 六 九 年 在 廣 東 新 會 出 生 , 一 九 0 二 年 一 月 六 日 晉 鐸 。 其 後 , 林 神 父 被 派 往 惠 陽 縣 淡 水 和 淡 塘 , 以 及 寶 安 縣 頭 等 地 工 作 。 一 九 二 六 年 , 他 獲 「宗 座 傳 教 士」 的 榮 銜 。 一 九 二 九 年 , 奉 調 返 港 , 在 尖 沙 咀 玫 瑰 堂 服 務 。 一 九 三 一 年 六 月 , 出 任 深 水 寶 血 堂 主 任 司 鐸 一 職 。 於 一 九 三 九 年 六 月 十 七 日 逝 世 。


林蔭棠司鐸安息

林 司 鐸 諱 蔭 棠 聖 名 伯 多 祿 享 壽 七 十 有 一 原 籍 廣 東 省 新 會 縣 心 貞 昆 玉 志 烈 秋 霜 幼 年 入 香 港 修 院 肄 業 一 九 0 二 年 一 月 六 日 領 受 司 鐸 神 階 於 和 大 司 牧 之 手 五 車 學 富 七 步 才 奇 生 平 致 力 主 園 傳 教 於 惠 陽 寶 安 兩 縣 迨 一 九 一 七 年 以 才 德 兼 優 長 於 興 學 育 才 得 南 洋 華 僑 富 翁 蕭 瑞 歧 先 生 之 資 助 受 命 創 辦 三 德 學 校 於 惠 陽 縣 龍 崗 墟 之 坪 地 連 任 校 長 十 有 一 年 該 校 桃 李 盈 庭 成 績 卓 著 遐 邇 知 名 旋 復 得 蕭 瑞 歧 先 生 之 資 助 創 辦 安 老 院 於 三 德 之 旁 可 謂 安 老 懷 少 者 矣 又 於 湯 坑 鄉 建 築 聖 堂 一 所 規 模 宏 偉 壯 麗 非 常 該 堂 於 一 九 二 七 年 落 成 亦 得 蕭 瑞 歧 先 生 之 資 助 也 一 九 二 九 年 以 年 逾 耳 順 未 便 撲 撲 風 塵 奉 調 回 港 歷 任 九 龍 玫 瑰 堂 深 水  寶 血 堂 傳 教 之 職 嗣 以 年 屆 古 稀 精 神 不 足 奉 命 休 養 近 以 氣 體 日 弱 疾 病 綿 醫 藥 罔 效 遂 領 全 聖 事 于 本 月 十 七 日 上 午 八 時 安 逝 於 深 水 寶 血 醫 院 嗚 呼 才 高 德 懋 如 公 竟 與 世 長 辭 有 失 典 型 惜 哉 然 而 感 公 盛 德 之 桃 李 教 友 等 莫 不 銘 心 鏤 骨 蓋 出 殯 時 不 召 而 至 執 紼 哀 痛 逾 常 者 不 可 勝 數 也 仰 各 方 教 友 為 彼 煉 靈 祈 求 為 盼
天主降生一千九百三十九年六月廿六日大堂發

1939 年 7 月 1 日

 

林大司鐸逝世有感
熊吉徵

六 月 十 九 日 , 噩 耗 傳 來 , 驚 悉 林 大 司 鐸 蔭 棠 逝 世 , 嗚 呼 , 我 輩 教 友 , 已 失 一 位 模 範 尊 師 矣 , 聖 教 會 受 一 重 大 損 失 矣 , 各 地 教 胞 聞 耗 , 咸 泣 然 淚 下 , 哀 悼 殊 深 , 余 不 禁 有 感 於 中 , 因 謹 述 公 之 生 平 略 歷 , 以 誌 哀 悼 之 思 。

公 少 負 氣 節 , 賦 性 聰 敏 , 且 工 口 才 , 五 六 歲 時 , 對 于 教 中 一 部 份 經 文 , 輒 能 朗 朗 上 口 、 一 字 不 差 , 人 多 奇 之 , 迨 成 童 之 年 , 便 羡 慕 神 修 生 活 , 其 意 志 之 堅 決 , 與 日 俱 增 , 卒 得 雙 親 嘉 許 , 遂 入 修 院 潛 候 , 哲 志 效 法 耶 穌 , 脫 離 塵 世 牽 累 , 專 務 救 靈 工 作 。

公 自 入 院 以 後 , 不 但 黽 勉 學 業 , 恪 守 院 規 , 即 待 人 接 物 , 無 不 謙 謙 有 禮 , 藹 藹 可 親 , 以 故 為 神 長 器 重 , 受 同 學 欽 佩 , 公 此 時 絕 無 志 滿 意 得 之 概 , 比 前 更 奮 勉 有 加 , 虛 心 若 谷 , 久 之 學 問 大 成 , 德 亦 彌 增 , 遂 登 鐸 品 , 奉 命 傳 教 於 寶 安 , 惠 陽 兩 縣 , 幾 三 十 年 , 撫 綏 群 羊 , 不 辭 勞 苦 , 民 教 相 等 , 主 名 見 聖 德 化 日 隆 , 良 有 以 也 。

一 九 一 七 年 , 上 峰 及 蕭 瑞 岐 先 生 以 公 學 問 淹 博 , 經 驗 豐 富 , 特 簡 任 為 惠 陽 坪 地 三 德 學 校 之 創 辦 人 , 公 重 士 憐 才 , 愛 人 以 德 , 管 理 主 嚴 峻 , 教 授 尚 精 密 , 學 生 中 間 有 愚 劣 不 堪 造 就 者 , 往 往 耳 提 面 命 , 或 明 目 勸 勉 , 或 暗 示 諷 剌 , 必 使 之 潛 然 默 化 而 後 已 , 至 論 其 容 貌 , 溫 而 厲 , 威 而 不 猛 , 恭 而 安 , 故 學 生 見 而 敬 之 , 望 而 畏 之 , 且 公 之 談 吐 風 生 , 莊 諧 百 出 , 均 寓 深 意 , 以 故 門 人 又 多 以 得 聆 教 言 為 幸 , 不 數 年 而 成 績 卓 著 , 三 德 之 名 , 避 邇 咸 知 , 因 之 遠 方 負 笈 來 遊 者 , 不 知 凡 幾 , 由 是 人 才 輩 出 , 群 英 濟 濟 , 香 港 教 區 中 之 教 師 , 多 數 為 三 德 學 生 , 惜 該 校 近 已 停 辦 , 而 公 今 又 溘 然 長 逝 , 令 人 不 禁 有 棠 樹 蔭 中 歌 召 伯 之 感 矣 。
1939 年 9 月 1 日


香港傳教歷史之旅──旅途上的古人, 夏其龍著, 天主教香港教區福傳年跟進小組, 2006.
The History of Evangelization in Hong Kong - The Forerunners of Our Missionary Journey, by Louis Keloon Ha, Follow up Group on Year of
     Evangelization, 2007.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.