Rev. MA, Tsien-Ly Peter
馬千里神父

 

* 1928 3 17 日在河南 (Honan) 安陽 (Anyang) 出生
* 1955
年在帝汶島 (Timor Island) 晉鐸
* 1993
8 21 日在中國瀋陽 (Shenyang) 逝世


台中教區馬千里神父
在瀋陽心臟病發逝世

台 中 教 區 主 教 代 表 馬 千 里 神 父 , 於 一 九 九 三 年 八 月 廿 一 日 上 午 九 時 在 訪 問 東 北 瀋 陽 教 會 時 心 臟 病 發 , 於 瀋 陽 醫 院 逝 世 , 享 年 六 十 四 歲 。

馬 神 父 於 一 九 二 八 年 三 月 十 七 日 在 河 南 省 安 陽 出 生 。 一 九 五 二 年 在 香 港 華 南 總 修 院 神 學 畢 業 , 曾 在 香 港 為 難 民 傳 教 。 一 九 五 五 年 於 帝 汶 島 晉 鐸 , 為 當 地 的 華 僑 及 土 著 服 務 。 六 一 年 到 馬 來 西 亞 任 檳 城 恆 毅 小 學 校 長 , 六 二 年 曾 返 香 港 任 公 教 報 主 編 , 為 期 一 年 後 再 往 馬 來 西 亞 傳 教 。 六 五 年 任 職 工 青 年 指 導 司 鐸 。 一 九 七 0 年 赴 台 灣 , 參 加 中 國 主 教 團 禮 儀 委 員 會 編 輯 兼 教 義 委 員 會 秘 書 , 七 八 年 到 台 中 教 區 工 作 , 為 台 中 巿 南 屯 聖 維 雅 納 堂 區 主 任 司 鐸 , 近 年 為 該 教 區 主 教 代 表 。

馬 千 里 神 父 聰 慧 過 人 , 為 人 剛 直 , 兼 有 文 才 , 曾 有 著 作 及 翻 譯 , 兩 年 前 已 患 心 臟 病 動 脈 栓 塞 症 , 經 過 兩 次 手 術 , 本 已 恢 復 健 康 , 上 星 期 經 港 到 大 陸 訪 問 , 疑 因 跋 涉 疲 勞 過 度 , 致 使 舊 病 復 發 , 而 引 致 遽 然 逝 世 。

馬 神 父 一 生 對 教 會 貢 獻 良 多 , 希 各 教 友 為 他 代 禱 , 求 天 主 賜 他 早 升 天 國 , 安 息 主 懷 , 獲 享 永 生 。
1993 年 8 月 27 日


華南˙聖神修院金禧紀念特刊 (一九三一至一九八一年)
  
- 難民營堛熄ЛD員 [馬千里]
日福音, 馬千里編譯, 聞道出版社, 1973.
日福音 (二), 馬千里編譯, 聞道出版社, 1974.
日福音 (三), 馬千里編譯, 聞道出版社, 1974.
日福音 (四), 馬千里編譯, 聞道出版社, 1974.
日福音 (五), 馬千里編譯, 聞道出版社, 1974.
日福音 (六), 馬千里編譯, 聞道出版社, 1974.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.