Deacon TSANG, Hing-Keung Peter
曾慶強執事

* Birth in Guangzhou (廣州): [30 May 1941]
* Death in Kuala Lumpur (吉隆坡), Malaysia (馬來西亞): [28 December 1968]


 

Bro. TSANG, Hing-Keung Peter
R.I.P.

The Rev. Peter Tsang Hing-Keung, deacon, has died in Kuala Lumpur, Malaysia, in consequence of injuries sustained in an accident last July.

Dom Tsang, who had hoped to be ordained priest this year, did his philosophical studies in the Regional Seminary (now Holy Spirit Seminary), Aberdeen, Hong Kong, and then went to the General College, Penang, for theology.

His parents live in Hong Kong. One of his brothers is a Salesian and was ordained priest in Italy in 1967. His only sister is a Sister Announcer of the Lord and is a member of a Hong Kong community. To all of them we offer our sympathy.
3 January
1969

 

曾慶強六品
因車禍逝世

曾 慶 強 六 品 大 修 士 , 已 於 一 九 六 八 年 十 二 月 廿 八 日 在 吉 隆 坡 逝 世 , 曾 修 士 年 廿 七 歲 。 一 九 六 二 年 進 香 港 華 南 總 修 院 攻 哲 學 , 三 年 後 轉 讀 庇 能 大 修 院 繼 續 攻 讀 神 學 , 並 準 備 今 年 畢 業 晉 陞 鐸 品 。 不 幸 於 去 年 七 月 廿 三 日 , 因 車 禍 頭 骨 破 裂 , 一 直 昏 迷 達 五 個 月 。 修 士 之 三 位 兄 長 均 已 晉 陞 鐸 品 , 曾 慶 霖 、 慶 森 、 慶 文 , 除 慶 森 服 務 於 澳 門 慈 幼 中 學 外 ; 慶 霖 、 慶 文 均 在 港 區 服 務 。

曾 修 士 生 前 為 人 忠 誠 耿 直 , 樂 於 助 人 , 和 靄 可 親 , 甚 得 港 區 同 學 教 友 愛 戴 , 仰 各 教 友 為 彼 靈 求 主 賜 伊 息 止 安 所 。
1969 年 1 月 3 日

 

 悼曾慶強修士
劉尚遜

曾 修 士 在 馬 來 西 亞 撞 車 重 傷 , 終 於 不 治 而 死 。 惡 耗 傳 來 , 親 友 聞 之 皆 黯 然 悲 傷 。 回 想 曾 修 士 年 少 時 , 居 住 廣 州 石 室 大 堂 附 近 之 育 仁 坊 , 活 潑 聰 穎 , 熱 心 敬 主 ; 除 參 加 輔 祭 班 之 外 , 更 是 詩 歌 班 中 的 一 名 好 手 。 亦 是 廣 州 鄧 主 教 所 喜 愛 的 少 年 兒 童 中 之 一 個 ; 每 次 主 教 到 各 堂 區 聖 堂 主 持 主 保 瞻 禮 彌 撒 時 , 他 常 侍 左 右 。 曾 修 士 為 了 追 隨 聖 召 , 和 一 班 同 輩 少 年 , 辭 別 了 自 己 溫 暖 的 家 庭 , 前 赴 澳 門 三 巴 仔 修 院 , 開 始 實 現 其 神 聖 的 志 願 。 在 修 院 讀 完 拉 丁 文 之 後 , 轉 來 香 港 華 南 修 院 。 未 幾 修 院 改 組 , 因 曾 修 士 不 屬 香 港 教 區 , 故 轉 往 羅 馬 就 讀 。 晉 陞 五 品 後 , 在 去 年 渡 假 探 其 兄 時 , 與 兄 乘 車 同 遊 , 因 興 之 致 , 車 行 七 十 咪 , 因 而 失 事 。 曾 修 士 與 筆 者 不 但 忝 屬 街 坊 , 且 是 詩 歌 班 中 之 老 弟 , 情 誼 非 淺 , 今 特 以 誄 詞 一 首 以 悼 之 : 詞 曰 :

慶強修士,廣州公青。
活潑聰穎,主教垂愛。
彌撒輔祭,侍從左右。
加入詩班,歌唱讚主。
追隨聖召,辭別父母。
南下濠江,三巴修院。
拉丁文讀,華南修院,
學業繼續。再轉羅馬,
晉陞五品。渡假探兄。
同車遨遊,咪速七十。
煞掣莫及,車毀頭破。
昏迷不醒,妙手難回。
親者流涕,朋友悲戚。
爾願未償,上主聖意。
安息主懷,鳴呼傷哉。
 

1969 年 2 月 28 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.