Rev. DELLA NINA, Raffaele PIME
元雅靈神父 (黎法禹)

* Birth in Porcari, Lucca (盧卡), Italy (意大利): [28 September 1904]
* Enter Novitiate: [11 December 1928]
* Ordination: [19 April 1930]
* Departure from Italy to Hong Kong: [9 September 1930]
* Death in Italy: [14 May 1972]


* Catholic Mission: [1931]
* Tam Tong (淡塘), Huiyang (惠陽): Vice Cooperator [1932]
* Swa Bue (汕尾), Haifeng (海豐): Vice Cooperator [1933] - [1936]
* Haifeng District: [1937] - [1939]
* Tam Tong, Huiyang: [1940] - [1941]
* Mui Yuen (梅縣), Jiaying (嘉應): [1943] - [1946]
* Haifeng District: [1948] - [1949]
* Catholic Mission, Caine Road: [1950]
* Kho Tung (可塘), Haifeng: [1951] - [1952]
* Leave Hong Kong: [1952]

# Information according to PIME Webpage

在華傳教廿餘年
元雅靈神父病逝意國

意 籍 元 雅 靈 神 父 , 出 生 於 一 九 0 四 年 , 一 九 三 0 年 晉 鐸 , 為 米 蘭 外 方 傳 教 會 神 父 。 元 神 父 晉 鐸 後 閱 三 月 即 買 舟 東 來 , 前 往 惠 州 城 傳 教 , 一 九 三 二 年 又 調 往 海 豐 為 當 日 之 白 英 奇 神 父 的 助 理 。 第 二 次 世 界 大 戰 後 , 即 一 九 四 三 年 被 當 地 政 府 逐 出 該 地 , 集 中 廣 東 省 之 梅 縣 。 一 九 四 六 年 和 平 後 重 返 海 豐 , 一 九 五 一 年 中 共 入 境 , 又 被 逐 離 海 豐 , 被 押 往 惠 州 城 , 閱 三 月 又 再 押 回 海 豐 軟 禁 , 至 一 九 五 六 年 六 月 偕 同 班 嘉 理 、 雷 志 遠 、 沙 安 當 等 先 於 白 英 奇 主 教 釋 放 回 港 。 元 神 父 因 平 素 體 弱 , 加 以 長 年 受 中 共 折 磨 , 病 勢 益 劣 , 故 於 是 年 返 國 休 養 , 稍 後 , 即 調 往 故 國 修 院 任 神 師 , 一 直 至 今 年 五 月 十 四 日 逝 世 。 元 神 父 因 在 海 豐 傳 教 廿 多 年 , 消 息 傳 來 , 旅 港 海 豐 教 友 由 徐 仰 鵬 先 生 召 集 , 由 林 甦 神 父 於 上 月 二 十 日 (主 日) 下 午 四 時 , 在 九 龍 聖 若 瑟 安 老 院 舉 行 追 思 大 彌 撒 云 。
1972 年 9 月 15 日


From Milan to Hong Kong 150 Years of Mission, by Gianni Criveller, Vox Amica Press, 2008.
從米蘭到香港150年傳教使命, 柯毅霖著, 良友之聲出版社, 2008.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.


DELLA NINA Raffaele.pdf