Rev. PUN, Lai-Ting Thaddeus
潘禮庭神父

* Birth in Shunde (順德), Guangdong (廣東): [17 February 1878]
* Ordination: [7 October 1907]
* Death in Haifeng (海豐), Guangdong: [17 October 1925]

* Roman Catholic Cathedral: Assistant [1909] - [1910]
* Sai Kung, New Territories: Assistant [1911] - [1912]
* San Bue (汕尾), Haifeng District: Assistant [1913] - [1925]

潘禮庭 (PUN, Lai-Ting Thaddeus 1878-1925)
一 八 七 八 年 在 廣 東 順 德 出 生 , 其 後 加 入 香 港 傳 教 區 修 院 , 一 九 0 七 年 十 月 七 日 晉 鐸 , 隨 後 往 海 豐 服 務 , 於 一 九 二 五 年 十 月 十 七 日 在 海 豐 逝 世 。

一 九 二 五 年 十 月 十 七 日 潘 神 父 禮 庭 卒 , 神 父 聖 名 達 陡 , 廣 東 順 德 縣 人 , 生 於 一 八 七 八 年 二 月 十 七 日 , 自 幼 在 修 院 讀 書 , 天 資 超 群 , 秉 性 正 直 , 攻 讀 十 載 德 學 大 進 , 一 九 0 七 年 十 月 七 日 晉 陞 鐸 品 , 即 奉 遣 來 邑 傳 教 , 凡 十 八 年 , 才 德 兼 著 , 救 靈 甚 夥 , 擅 長 講 道 , 所 至 有 聲 , 經 驗 宏 富 , 治 事 幹 練 , 曾 為 邑 聖 教 會 倡 購 實 業 多 種 , 勳 勞 聿 著 , 邇 避 同 欽 , 旋 因 任 務 過 重 , 積 勞 成 疾 , 養 疴 兩 年 , 體 力 更 弱 , 遂 於 本 年 十 月 十 七 日 晚 六 時 備 領 聖 事 , 安 然 而 終 , 享 年 四 十 七 歲 , 遺 體 葬 后 徑 聖 山 , 送 葬 者 三 千 餘 人 。

讚 曰 : 『潘 公 禮 庭 , 天 賦 聰 明 , 幼 入 修 院 , 壯 即 榮 陞 , 來 邑 傳 教 , 二 十 八 齡 , 擅 長 講 道 , 所 至 有 聲 , 經 驗 豐 富 , 治 事 幹 能 , 救 靈 甚 夥 , 頑 愚 並 興 , 多 創 實 業 , 普 益 羊 群 , 勳 勞 聿 著 , 去 逝 上 升 , 猗 歟 休 哉 , 白 碧 晶 瑩 。』
海豐天主教七十五年大事記


海豐天主教七十五年大事記, 劉蘊遜整理, 香港天主教社會傳播處, 1991.
香港傳教歷史之旅──旅途上的古人, 夏其龍著, 天主教香港教區福傳年跟進小組, 2006.
The History of Evangelization in Hong Kong - The Forerunners of Our Missionary Journey, by Louis Keloon Ha, Follow up Group on Year of Evangelization, 2007.
From Milan to Hong Kong 150 Years of Mission, by Gianni Criveller, Vox Amica Press, 2008.
從米蘭到香港150年傳教使命, 柯毅霖著, 良友之聲出版社, 2008.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.