Sr. MELCHIORRE, N.M. Antonietta FDCC
 


Photo: FDCC

* 1915  3 月 3 日在阿根廷 (Argentina) 科爾多瓦 (Cordova) 出生
* 1937 
10 月 15 日在意大利 (Italy) 特雷維索 (Treviso) 入會
* 1940 
 4 2 抵港
* 1940  10 月 15在香港發願
* 2010 
12 月 13 日在特雷維索逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.