Sr. BASTO, Candida Marie (Maria) MM
甘大弟修女 (畢安寧)


Photo: MM


* 1900
 11  25 日在澳門 (Macau) 出生
* 1929
 4  26 日在美國入會
* 1934
 6  24 日宣發永願
* 1934 - 1989
年在香港服務
* 1989  1  25 日在香港逝世

# 按照瑪利諾女修會提供資料為準


The Maryknoll Sisters in Hong Kong, 1921-1969: In Love with the Chinese, By Cindy Yik-Yi Chu, Palgrave Macmillan, 2004.
◆ 
關愛華人——瑪利諾修女與香港 (1921-1969), 朱益宜著, 中華書局香港有限公司, 2007.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.