Sr. CAZZANIGA, Emma FDCC
賈 修 女

 
Photo: FDCC

* 1911  1  22 日在意大利 (Italy) 米蘭 (Milan) 塞格拉泰 (Segrate) 出生
* 1936
 6  19 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 入會
* 1939
 7  30 日在英國韋林花園市 (Welwyn Garden City) 發願
* 1946
 9  2 日抵港
* 1971
 2  8 日在香港逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準


 

Death of Mother Emma Cazzaniga F.D.C.C.
R.I.P.

Mother Emma Cazzaniga died on 8 February 1971 at Canossa Hospital Hong Kong, after a short illness, aged 59.

Mother Emma was born at Segrate (Milan) in 1912. In 1936 she entered the novitiate of the Canossian Sisters for the Missions. In 1939 she was sent to England for her formation and remained there until 1946, when she was assigned to Hong Kong.

She taught first at St. Mary’s Canossian College, then at Sacred Heart Canossian College, where she was Principal from 1962 to 1966.

In 1966 she went to St. Francis Canossian College as Superior and Principal. Her kind and sympathetic nature endeared her to both her Teachers and students.

On 21 January she returned to Hong Kong after a short holiday in Italy. She arrived suffering from pneumonia and went straight to hospital where she died on 8 February 1971.
 
12 February 1971

 

嘉諾撒闔會哀悼
聖方濟各女書院
校長賈修女病逝

嘉 諾 撒 仁 愛 修 女 會 , 聖 方 濟 各 書 院 校 長 兼 院 長 賈 修 女 , 因 患 肺 炎 於 一 九 七 一 年 二 月 八 日 上 午 病 逝 嘉 諾 撒 醫 院 , 享 年 五 十 九 歲 。 遺 體 運 返 堅 道 嘉 諾 撒 修 院 , 於 本 月 九 日 下 午 三 時 在 該 院 聖 堂 舉 行 安 息 彌 撒 , 隨 即 出 殯 , 安 葬 跑 馬 地 天 主 教 墳 場 。 賈 修 女 因 生 平 待 人 誠 摯 非 常 , 愛 德 精 神 充 溢 於 生 活 , 從 事 教 育 工 作 廿 五 年 , 桃 李 滿 門 , 故 參 與 葬 禮 的 門 生 及 生 前 受 其 恩 惠 者 非 常 眾 多 。

按 賈 修 女 , 義 大 利 人 , 一 九 一 二 年 生 於 米 蘭 , 一 九 三 六 年 加 入 嘉 諾 撒 仁 愛 女 修 會 , 一 九 三 九 年 矢 發 聖 願 , 一 九 四 六 年 受 上 峰 調 派 來 港 工 作 , 於 一 九 四 六 年 至 六 六 年 間 在 九 龍 聖 瑪 利 書 院 及 堅 道 聖 心 書 院 擔 任 教 席 及 校 長 之 職 。 一 九 六 六 年 調 往 灣 仔 聖 方 濟 各 書 院 任 校 長 兼 院 長 之 職 。 去 年 十 月 間 賈 修 女 回 國 省 親 , 於 上 月 中 旬 回 港 後 即 感 不 適 , 廿 一 日 入 嘉 諾 撒 醫 院 , 藥 石 無 靈 , 八 日 早 晨 即 溘 然 長 逝 。 望 賈 修 女 生 前 友 好 , 為 彼 祈 求 上 主 賜 其 早 息 安 所 。
1971 年 2 月 12 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.