Sr. PARI, Francesca FDCC
 


Photo: FDCC

* 1906  12 月 8 日在意大利 (Italy) 米蘭 (Milan) 聖朱利亞諾米拉內塞 (S. Giuliano Milanese) 出生
* 1938 
6 月 30 入會
* 1939 
 1 27 抵港
* 1941  3 月 19在香港發願
* 2006 
4 月 6 日在意大利維梅爾卡泰 (Vimercate) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.