Sr. BIOLO, Gina FDCC
 


Photo: FDCC

* 1923  8 月 25 日在意大利 (Italy) 威尼斯 (Venice) 出生
* 1945 
12 月 8 日在威尼斯入會
* 1948 
12 月 8在威尼斯發願
* 1953 
 7 25 抵港
* 2015 
1 月 27 日在意大利特雷維索 (Treviso) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.