Sr. BILLET, Laurence de St Paul SPC
老蘭士修女
 


Photo: SPC

* 1892  9  16 日在法國 (France) 出生
* 1917
 10  23 日在法國入會
* 1920
 9  26 日在法國發願
* 1923 - 1942, 1945 - 1960
1967 - 1982 年在香港服務
* 1982
 5  24 日在香港逝世

# 按照爾德聖保祿女修會提供資料為準


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.