Sr. CHONG , So Marcellina FDCC
 


暫缺相片

* 1922  7 月 15 日在台灣 (Taiwan) 田中 (Tanaka) 出生
* 1948 
 1抵港
* 1948 
12 月 7 日在香港入會
* 1952 
5 月 13在香港發願
* 2014 
11 月 16 日在日本 (Japan) 逝世

# 按照嘉諾撒仁愛女修會提供資料為準


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.