Sr. NORRIS, Marilyn (M. Deirdre) MM
羅瑪麗修女


Photo: MM

* 1933  9  15 日在美國 (U.S.A.) 夏威夷 (Hawaii) 出生
* 1958
 12  30 日在美國入會
* 1967
 8  22 日宣發永願
* 1964 - 1974
年在香港服務
* 2006
 2  24 日在肯尼亞 (Kenya) 逝世
 
# 按照瑪利諾女修會提供資料為準


The Maryknoll Sisters in Hong Kong, 1921-1969: In Love with the Chinese, By Cindy Yik-Yi Chu, Palgrave Macmillan, 2004.
◆ 
關愛華人——瑪利諾修女與香港 (1921-1969), 朱益宜著, 中華書局香港有限公司, 2007.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.