Sr. SONG, Madalena FMM
秀琴修女

 
 

* 1934  8  30 日在中國陝西 (Shensi) 出生
* 1957
 9  12 日在澳門 (Macau) 入會
* 1963
 9  17 日在澳門發願
* 1960 - 1974, 1981 - 1984
及1998 - 2008
年在香港服務
* 2015
 6  30 日在澳門逝世
 
# 按照瑪利亞方濟各傳教修會提供資料為準


瑪利亞方濟各傳教修會
宋秀琴修女安息享年
81

瑪 利 亞 方 濟 各 傳 教 修 會 宋 秀 琴 修 女 , 於 二 0 一 五 年 六 月 三 十 日 安 逝 於 澳 門 鏡 湖 醫 院 , 享 年 八 十 一 歲 。 她 曾 服 務 香 港 及 澳 門 多 年 。

宋 秀 琴 修 女 一 九 三 四 年 八 月 三 十 日 生 於 中 國 陝 西 , 五 八 年 在 澳 門 加 入 瑪 利 亞 方 濟 各 傳 教 修 會 。

宋 修 女 一 九 六 0 至 八 四 年 間 於 香 港 馬 鞍 山 及 澳 門 曉 明 學 校 任 職 老 師 , 並 於 香 港 海 星 學 校 及 澳 門 嘉 模 小 學 擔 任 校 長 。

她 一 九 八 五 至 九 三 年 於 澳 門 從 事 牧 民 工 作 , 九 三 至 九 八 年 服 務 於 台 灣 地 利 村 及 泰 山 , 九 八 年 調 回 香 港 , 從 事 堂 區 及 監 獄 牧 民 工 作 , 先 後 服 務 慈 雲 山 聖 文 德 堂 、 馬 鞍 山 聖 方 濟 堂 及 柴 灣 海 星 堂 。

宋 修 女 二 0 0 八 年 調 往 澳 門 繼 續 從 事 牧 民 傳 教 工 作 , 一 四 年 因 病 在 修 會 內 休 息 。 她 一 生 熱 心 事 主 愛 人 , 不 辭 勞 苦 , 履 行 普 世 福 傳 使 命 。 瑪 利 亞 方 濟 各 傳 教 修 會 稍 後 將 公 布 有 關 宋 修 女 的 殯 葬 安 排 , 並 邀 請 信 徒 為 修 女 靈 魂 的 安 息 祈 禱 。
2015 年 7 月 5 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.