Sr. TCHANG, Martha FMM
張惠貞
修女

 
 

* 1925  6  1 日在中國陝西 (Shensi) 出生
* 1948
 6  13 日在中國陝西入會
* 1955
 3  19 日在香港發願
* 1952 - 1959
及 1974 - 1988
年在香港服務
* 2015
 8  13 日在澳門 (Macau) 逝世
 
# 按照瑪利亞方濟各傳教修會提供資料為準


張惠貞修女主懷安息

瑪利亞方濟各傳教修會

瑪 利 亞 方 濟 各 傳 教 修 會 張 惠 貞 修 女 , 於 二 0 一 五 年 八 月 十 三 日 安 逝 於 澳 門 山 頂 醫 院 , 享 年 九 十 歲 。 她 生 前 曾 服 務 香 港 及 澳 門 多 年 。

張 惠 貞 修 女 一 九 二 五 年 六 月 一 日 生 於 中 國 陝 西 戶 縣 , 五 0 年 在 陜 西 通 遠 坊 加 入 瑪 利 亞 方 濟 各 傳 教 修 會 。 五 二 年 在 澳 門 宣 發 初 願 , 五 五 年 在 香 港 矢 發 終 身 願 。

張 修 女 分 別 於 一 九 五 二 至 五 四 年 及 七 四 至 八 八 年 間 , 於 香 港 的 九 龍 、 馬 鞍 山 及 西 環 從 事 廚 房 、 農 場 及 繡 花 房 等 服 務 。 她 一 九 八 八 至 二 0 一 0 年 於 澳 門 從 事 縫 製 祭 衣 及 聖 祭 布 等 為 教 會 服 務 的 工 作 。 張 修 女 二 0 一 一 年 因 病 在 修 會 內 休 息 。 她 一 生 熱 心 事 主 愛 人 , 不 辭 勞 苦 , 履 行 普 世 福 傳 使 命 。

張 修 女 的 守 靈 感 恩 祭 於 八 月 廿 一 日 晚 上 八 時 於 澳 門 天 主 教 殯 儀 館 舉 行 ; 廿 二 日 早 上 十 時 半 在 同 一 地 點 舉 行 逾 越 聖 祭 。 該 會 請 信 徒 為 張 修 女 靈 魂 的 安 息 祈 禱 。
2015 年 8 月 23 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.