Sr. TIEN, Margarite FMM
田秀芬修女

 

暫缺相片

* 1929  12  25 日在中國上海 (Shanghai) 出生
* 1955
 9  8 日在澳門 (Macau) 入會
* 1961
 9  17 日在澳門發願
* 1964 - 1967
及 1977 - 1978 年在香港服務
* 1978
 10  9 日在香港逝世
 
# 按照瑪利亞方濟各傳教修會提供資料為準


田秀芬修女病逝
願主賜永琣w息

方 濟 各 瑪 利 亞 傳 教 女 修 會 田 秀 芬 修 女 , 於 一 九 七 八 年 十 月 九 日 上 午 三 時 廿 五 分 病 逝 於 九 龍 聖 德 肋 撒 醫 院 。 享 年 四 十 九 歲 。

田 修 女 祖 籍 山 東 , 生 於 一 九 二 九 年 十 二 月 廿 五 日 。 於 一 九 五 五 年 九 月 八 日 加 入 方 濟 各 瑪 利 亞 傳 教 女 修 會 。 發 願 後 大 部 分 時 間 服 務 於 澳 門 , 曾 出 任 初 學 導 師 和 仔 會 院 院 長 , 及 至 前 年 接 任 馬 鞍 山 會 院 院 長 之 職 。

自 去 年 十 月 初 感 不 適 , 進 入 明 愛 醫 院 醫 治 , 後 轉 往 聖 德 肋 撒 醫 院 , 迨 至 十 月 九 日 終 因 癌 症 不 治 逝 世 。

田 修 女 親 屬 均 在 大 陸 , 隻 身 來 港 獻 身 修 道 。 二 十 多 年 來 事 主 愛 人 , 盡 忠 職 守 , 可 謂 鞠 躬 盡 瘁 , 今 蒙 主 寵 召 , 願 主 賜 其 早 登 天 鄉 。
1978年 10 月 20 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.