Sr. WAN, Margaret FMM
溫淑卿修女

* 1931  10  8 日在香港出生
* 1956
 9  12 日在澳門 (Macau) 入會
* 1962
 9  17 日在澳門發願
* 1959 - 2005
年在香港服務
*
2009  1  4 日在澳門逝世
 
# 按照瑪利亞方濟各傳教修會提供資料為準


溫淑卿修女安息主懷
生前服務馬鞍山居民

服 務 過 香 港 和 澳 門 的 瑪 利 亞 方 濟 各 傳 教 修 會 溫 淑 卿 修 女 , 於 二 0 0 九 年 一 月 四 日 安 息 主 懷 , 享 年 七 十 七 歲 。

溫 淑 卿 修 女 一 九 三 一 年 十 月 八 日 生 於 香 港 , 五 七 年 在 澳 門 加 入 瑪 利 亞 方 濟 各 傳 教 修 會 , 五 九 年 九 月 十 七 日 宣 發 初 願 。 之 後 , 她 獲 派 往 香 港 新 界 的 馬 鞍 山 , 在 山 頂 會 院 從 事 幼 稚 園 教 育 工 作 , 服 務 貧 苦 學 生 , 至 一 九 六 二 年 九 月 十 七 日 在 澳 門 宣 發 永 願 , 其 間 均 在 馬 鞍 山 服 務 。 她 更 於 七 二 年 至 八 六 年 間 任 教 於 聖 若 瑟 小 學 。 直 至 馬 鞍 山 地 區 重 建 , 會 院 要 遷 離 馬 鞍 山 為 止 。 其 後 她 獲 派 往 何 文 田 海 星 學 校 , 主 要 協 助 送 聖 體 及 家 訪 工 作 。 八 九 年 至 九 七 年 馬 鞍 山 新 聖 堂 落 成 , 溫 修 女 又 返 回 聖 方 濟 堂 工 作 。 一 九 九 八 年 調 派 慈 雲 山 會 院 , 即 協 助 聖 文 德 堂 輔 祭 會 及 探 訪 長 者 的 工 作 , 至 二 0 0 五 年 在 天 神 之 后 堂 擔 當 輔 祭 會 神 師 。

溫 修 女 於 二 0 0 七 年 因 年 老 體 弱 , 被 修 會 調 往 澳 門 聖 嘉 俾 額 爾 會 院 , 但 她 仍 以 有 限 體 力 , 每 星 期 四 天 外 出 探 訪 長 者 及 教 授 要 理 , 且 在 會 院 內 協 助 照 顧 患 病 的 年 長 修 女 。

溫 修 女 為 人 簡 樸 、 謙 遜 、 祥 和 , 無 論 在 香 港 或 澳 門 都 積 極 投 入 福 傳 工 作 , 她 跟 信 徒 和 未 皈 依 的 鄰 里 建 立 了 友 好 關 係 , 並 把 握 所 有 機 會 向 他 們 福 傳 。

溫 淑 卿 修 女 的 守 夜 彌 撒 訂 於 一 月 九 日 晚 上 八 時 , 假 澳 門 天 主 教 殯 儀 館 舉 行 ; 一 月 十 日 下 午 一 時 半 在 同 一 地 點 , 舉 行 逾 越 聖 祭 及 殯 葬 禮 , 其 後 遺 體 隨 即 奉 柩 澳 門 的 天 主 教 墳 場 安 葬 。

香 港 方 面 , 將 於 一 月 十 六 日 晚 上 八 時 , 在 九 龍 慈 雲 山 蒲 崗 村 道 聖 文 德 堂 為 溫 修 女 舉 行 追 思 彌 撒 。 該 會 修 女 祈 主 內 各 方 友 好 為 溫 修 女 靈 魂 安 息 代 禱 。
2009 年 1 月 11 日


先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2010), 天主教香港教區檔案處, 2010.
先賢錄--香港天主教神職及男女修會會士 (1841-2016), 天主教香港教區檔案處, 2016.